خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی
دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش…………………………………………………………. 1

فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشي………………………………………………………………. 6

الف- عملكرد خوب و بد……………………………………………………………………………. 7

ب- عملكرد خوب، باخت………………………………………………………………………….. 7

ج- عملكرد ضعيف، برد…………………………………………………………………………….. 8

د- عملكرد ضعيف، باخت………………………………………………………………………….. 8

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي………………………………………………….. 10

كاهش انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………………………… 11

افزايش انگيختگي…………………………………………………………………………………….. 12

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي……………………………………………………….. 13

شناخت سطح انرژي………………………………………………………………………………….. 13

كنترل سطح انرژي……………………………………………………………………………………. 14

هدايت سطح انرژي…………………………………………………………………………………… 16

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. 18

بخش چهارم: فنون آرميدگي………………………………………………………………… 18

فوايد آرميدگي چيست؟……………………………………………………………………………… 19

فنون آرميدگي…………………………………………………………………………………………. 22

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. 24

بخش پنجم: تمرين تجسمي……………………………………………………………………. 25

تمرين ذهني براي اجراي بهتر………………………………………………………………………. 25

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني……………………………………………………………….. 30

بخش ششم: تمركز…………………………………………………………………………………. 30

تمركز و توجه…………………………………………………………………………………………. 33

نكته كليدي…………………………………………………………………………………………….. 37

به سوي تمركز بهتر…………………………………………………………………………………… 40

عوامل موثر در تمركز………………………………………………………………………………… 43

افزايش تمركز…………………………………………………………………………………………. 45

تمرين مركزگرايي……………………………………………………………………………………. 46

بخش هفتم: اطمينان……………………………………………………………………………… 47

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي………………………………………. 47

نگرشها و اثراتشان روي اجرا……………………………………………………………………….. 50

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………………… 54

استفاده از خودگفتاري……………………………………………………………………………….. 55

خود انگاره……………………………………………………………………………………………… 57

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن………………………………………………………. 58

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش………………………………………………………………….. 62

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو…………………………………………… 63

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون…………………………………………………….. 66

ارزيابي تئوري FOS………………………………………………………………………………….. 67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش……………………………………. 68

اسناد…………………………………………………………………………………………………….. 68

مدل اسناد وينر…………………………………………………………………………………………. 69

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد………………………………………………….. 70

خودباوري………………………………………………………………………………………………. 71

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي…………………………………………………… 73

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي…………………………………………………………………………………………. 75

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي………………………………………………….. 77

بخش دوم: هزينه تنيدگي……………………………………………………………………… 78

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري…………………………………………………………………… 80

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز…………………………………………… 81

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي………………………………………………………………….. 82

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي………………. 84

تنيدگي دندانپزشكان…………………………………………………………………………………. 84

تنيدگي پرستاران………………………………………………………………………………………. 85

تنيدگي مديران موسسات…………………………………………………………………………….. 87

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي……………………………………………………………………………………………….. 89

نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. 89

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي……………………………………………………………………. 89

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات………………………………………………….. 90

بيماريهاي تنيدگي…………………………………………………………………………………….. 91

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي………………………………………………………….. 93

نشانگان تنيدگي زنان…………………………………………………………………………………. 93

تنيدگي زنان كارمند………………………………………………………………………………….. 96

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي………………………………………………………………………………….. 98

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي…………………………………………………….. 102

شيوه هاي سنتي……………………………………………………………………………………….. 103

شيوه هاي جديد……………………………………………………………………………………….. 104

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي………………………………. 107

تنش زدايي بدني………………………………………………………………………………………. 108

تنش زدايي رواني……………………………………………………………………………………… 108

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني………………………………………………………………….. 109

روان درمانگري………………………………………………………………………………………… 109

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات………………………………….. 110

نتيجه…………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران………………………………………………………………. 114

افسردگي در غرب……………………………………………………………………………………. 118

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب……………………………………………………………….. 134

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس……………………………………………………………………… 142

خودپنداره………………………………………………………………………………………………. 143

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات……………………………………………………………….. 143

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك…………………………………………….. 146

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي……………………………………………………….. 148

روشهاي تقويت خودپنداره كودك……………………………………………………………….. 149

بخش دوم: اهميت و نقش بازي……………………………………………………………… 152

بازي و رشد خود……………………………………………………………………………………… 153

انواع بازي………………………………………………………………………………………………. 155

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم…………………………………………….. 157

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي……………………………………………………. 159

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد……………………………………………… 161

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش…………………………………………………………………… 165

درمان استرس با يوگا…………………………………………………………………………………. 166

كلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. 169

ميدان هاي انرژي در بدن…………………………………………………………………………….. 169

تحقيقات علمي يوگانيدرا……………………………………………………………………………. 170

ساماسكاراها……………………………………………………………………………………………. 171

غذا خوردن تحت استرس……………………………………………………………………………. 173

مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………….. 178

فصل دهم

پايان نامه……………………………………………………………………………………………… 181

– بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي…………………………………………………………………………………… 182

– بررسي اثر ويتامينC,Eدر پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران………………. 192

– مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران………………………………………………………………………. 194

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي……………………………………………………………. 200

مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI………. 202

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”…………………………………………………………………. 218

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل….. 223

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسي……………………………………………………………………………………. 229

منابع پايان نامه اي……………………………………………………………………………… 231

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost………………………………………………………………. 232

ضميمه

متن مقالات اينترنتي

مقاله A: متن انگليسي تراكم استخوان و افسردگي……………………….

مقاله B: متن انگليسي تاثير جنسيت در افسردگي، يافته هاي واگير شناسي………..

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي

از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگي در ايتون………………………

مقاله D: متن انگليسي ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با  انجام

حركات ورزشي در حد متعادل………………………………

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است