خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » حسابداری و مدیریت » دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
فهرست مطالب
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- عنوان تحقيق: ………………………………. 1
1-2- مقدمه ……………………………………. 1
1-3- بيان مساله: ………………………………. 2
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ………………………… 7
1-5-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… 9
الف- هدف كلي: …………………………………. 9
ب – اهداف جزئي:………………………………… 9
1-6-  پرسشهاي پژوهش: …………………………… 9
الف- اصلي:…………………………………….. 9
ب- فرعي:………………………………………. 9
1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: ……………………………. 10
متغير پيش بين:…………………………………… 10
متغير ملاك:…………………………………….. 10
متغير تعديل كننده ………………………………. 10
متغير كنترل …………………………………….. 10
1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:……………………….. 10
1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ……………………. 14
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه……………………………………….. 16
الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19
2-1- ارتباطات………………………………….. 19
2-1-1- اهمیت ارتباطات……………………………. 19
2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22
2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26
2-1-3-1- منبع …………………………………. 26
2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27
2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27
2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28
2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28
2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29
2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29
2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29
الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29
ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30
2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31
2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32
2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35
2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت… 38
2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. 38
2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… 40
2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40
2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. 41
2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… 41
2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ……………… 42
2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی………………………….. 43
2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43
2-1-9-2- همدلی………………………………….. 45
2-1-9-3- حمایتگری……………………………….. 46
2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46
2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47
2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»………. 47
2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48
2-2- قدرت …………………………………….. 61
2-2-1- اهميت قدرت……………………………….. 61
2-2-2- تعاريف قدرت……………………………… 62
2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان …………………. 65
2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي………………………. 65
2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان………. 66
2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان……… 69
2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان……… 69
2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي………………………. 71
2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72
2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد……………………….. 73
2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف……………………. 74
2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون…….. 75
2-2-6- انواع رويكردها به قدرت …………………… 77
2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78
2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: …………………….. 79
2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ……………………….. 81
2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:………………………… 83
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده …………………….. 85
2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني…………….. 85
2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:……………. 85
2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:…………. 89
2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت …………………. 99
2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور……………. 99
2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور……… 108
نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماری………………………………. 123
3-2- گروه نمونه ……………………………….. 123
3-3- روش و طرح نمونه‌برداری………………………. 124
3-4- حجم نمونه…………………………………. 124
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125
3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………. 126
3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. 127
3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. 128
3-6-1- روایی………………………………….. 128
3-6-2- اعتبار…………………………………. 128
3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. 131
3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………….. 131
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه………………………………………. 133
تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:…… 134
4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135
4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:………………. 135
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:………… 138
4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی…….. 126
4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………….. 158
4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی …………… 158
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………………. 178
5-2- محدودیت‌های پژوهش ………………………….. 191
5-3- پیشنهادها………………………………… 192
5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193
فهرست جداول
جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان……… 70
جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92
جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني96
جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي  97
جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای    126
جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای    127
جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت……. 127
جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش…. 135
جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار…. 136
جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون    136
جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…… 137
جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت… 138
جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139
جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141
جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142
جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143
جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144
جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص…….. 145
جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش… 146
جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد……….. 147
جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی   147
جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی    148
جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش……… 149
جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150
جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی.. 151
جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی   152
جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب…. 153
جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی……….. 154
جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت……… 155
جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت…… 156
جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……….. 156
جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی158
جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی159
جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160
جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات   160
جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی161
جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162
جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی163
جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165
جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت    168
جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت  170
جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک 171
جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو 172
جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه 173
جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار174
جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج 175
جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش 176
جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت177
فهرست نمودارها
نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……… 139
نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………… 141
نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…………. 142
نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……….. 143
نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ………. 144
نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص………….. 145
نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش………….. 149
نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………………… 150
نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی ……. 151
نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی… 152
نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب……… 153
نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی……………. 154
نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی……………. 157
پیوستها
1-  پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
2-  پرسشنامه منابع قدرت
3-  معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
4-  محاسبات آماری……………

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است