خانه » لیست » پروژه » متالوژی » مقاله خوردگی در توربینهای گازی
مقاله خوردگی در توربینهای گازی

مقاله خوردگی در توربینهای گازی

دانلود مقاله خوردگی در توربینهای گازی

فصل اول

مقدمه ای بر توربین های

GE,MS5001-25MW-Frame5

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.

توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .

در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [۱] .

هوای محیط مطابق شکل ۱-۱ بافشار جو از نقطه ۱ وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه ۲ برسد .

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5…………

۱-۱مقدمه…………………………………………………………

فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ

۲-۱ خوردگی داغ………………………………………………………………………………………….

۲-۲ واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق…………………………

۲-۲-۱ گوگرد………………………………………………….

۲-۲-۲ سدیم………………………………………………..

۲-۲-۳ وانادیوم…………………………………………….

۲-۳ تشکیل رسوب……………………………………….

۲-۴ تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………………

۲-۴-۱ اثر ترکیبات وانادیوم……………………………………

۲-۴-۲ اثر سولفات سدیم………………………………………..

۲-۴-۳ اثر کلرید……………………………………………………

۲-۴-۴ اثر گوگرد……………………………………………..

۲-۵ روشهای مطالعه خوردگی داغ……………………………….

۲-۵-۱ روش مشعلی(Burner Rig Test) …………………..

۲-۵-۲ روش کوره ای (Furnace Test) …………………………….

۲-۵-۳ روش بوته ای(Crucible Test) …………………………………………..

۲-۵-۴ روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ……………….

۲-۶ مکانیزم های خوردگی داغ……………………………………………….

۲-۶-۱ مرحلۀ شروع خوردگی داغ…………………………………………

۲-۶-۲ مراحل پیشرفت خوردگی داغ………………………………………

۲-۶-۲-۱ روشهای انحلال نمکی(Fluxing) ………………………………..

۲-۶-۲-۲ خوردگی ناشی از جزء رسوب……………………………………

۲-۷ خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات

(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) …………………………….

۲-۷-۱ خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3 ……………………

۲-۷-۲ خوردگی نیکل ناشی از سولفات ……………………………

۲-۸ خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3

۲-۸-۱-۱ خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3

۲-۸-۱-۲ خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3

۲-۸-۱-۳ خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور

۲-۸-۲ فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 ………………………………….

۲-۸-۳ تأثیرات MoO3,WO3 ………………………………………

۲-۸-۳ تأثیرات مخلوط سولفات…………………………………..

۲-۹ خوردگی داغ ناشی از وانادات…………………………………..

۲-۹-۱ مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک ………………………………….

۲-۹-۲ روش مشعلی……………………………………………………..

۲-۹-۳ خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها………………………

۲-۹-۴ کنترل ناشی از سولفات و وانادات……………………………………

۲-۱۰ خوردگی ناشی از نمکهای دیگر …………………………..

۲-۱۰-۱ تأثیر کلرید……………………………………………….

۳-۱ پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ……………………………….

۳-۲ تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………………………

۳-۲-۱ پوشش های نفوذی…………………………………………

۳-۲-۲ پوششهای آلومینیدی ساده…………………………………..

۳-۲-۳ پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………..

۳-۳ تخریب پوششهای نفوذی……………………………………………

۳-۳-۱ تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………………………………

۳-۳-۲ تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………

۴-۱ مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ……………………………

۴-۲ محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط……………………………….

۴-۳ تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی………………………

۴-۴ تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ……………………………………..

۴-۴-۱ اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی …………………………………………….

۴-۴-۲ تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی …………………….

۴-۴-۲-۱ محلولهای جامد اکسید ……………………………………………

۲-۴-۲-۲ تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول………………………………

۴-۴-۳ رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت………………….

۴-۴-۳-۱ فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ……………………………..

۴-۴-۳-۲ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ………………………….

۴-۴-۳-۳ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr …………………………….

۴-۵ مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی………………………………

۴-۶ تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون………………………………………….

۴-۷ واکنشهای سولفیداسیون …………………………………………………

۴-۷-۱ سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ………………………..

۴-۷-۱-۱ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ……………………………..

۴-۷-۱-۲ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr ……………………….

۴-۷-۱-۳ تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی……………….

۴-۷-۱-۳ تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی…………………….

۴-۸ روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 ……………………

۴-۸-۱ دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ………………………………..

۴-۸-۲ خوردگی نیکل در SO2 ………………………………………………

۴-۸-۲-۱ مکانیزم واکنش در دماهای ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد………………….

۴-۸-۲-۲ مکانیزم واکنش در بالای دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد ……………………….

۴-۸-۲-۳ وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ……………………………

۴-۸-۳ خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 …………………………………

۴-۸-۴ خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ……………………………..

۴-۸-۵ خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 ……………………………..

۴-۸-۶ خوردگی منگنز در SO2 …………………………………………

۴-۸-۷ خوردگی کرم در SO2 ………………………………………….

۴-۸-۸ تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور

۴-۸-۸-۱-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………

۴-۸-۹ مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2

۴-۸-۹-۱ رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2………………………………

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : ۱۳۷ + منابع ندارد

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است