خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » مقاله رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
مقاله رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

مقاله رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………… ۱

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ……………………………….. ۲

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………… ۳

۱-۳ فرضیه  های تحقیق ……………………………………………………………. ۳

۱-۴ اهداف تحقیق …………………………………………………………………. ۳

۱-۵ روش انجام تحقیق ………………………………………………………………. ۴

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………….. ۴

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن …………………………………………………………. ۵

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت………………………… ۱۰

۲-۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم …………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی …………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک ……………………………………………………………… ۱۳

الف- آدام اسمیت …………………………………………………………. ۱۳

ب- ژان باتیست سه …………………………………………………………. ۱۶

ج- توماس رابرت مالتوس ……………………………………………………….. ۱۷

د- دیوید ریکاردو ………………………………………………………………  ۱۸

هـ- جان استوارت میل ………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی …………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)…………………………………………… ۲۳

الف- فردریک باستیا …………………………………………………………. ۲۳

ب- شارل دونوایه ……………………………………………………………  ۲۵

۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم ……………………………………………… ۲۶

۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)…………………………………………… ۳۰

۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم …………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲-۷ مکتب کینزیسم ………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۸ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)……………………………………. ۳۹

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

۳-۱ از دیدگاه نظری …………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲ از دیدگاه تجربی …………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ………………………………… ۴۴

۳-۲-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………….. ۵۱

فصل چهارم ساختار مدل

۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………… ۵۴

۴-۲ ساختار مدل …………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳ تبیین مدل …………………………………………………………………… ۵۸

فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………… ۶۰

۵-۲ سری  های زمانی غیرساکن ……………………………………………. ۶۱

۵-۳ روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده …………………………………… ۶۴

۵-۴ الگوی تصحیح خطا ……………………………………………… ۶۶

۵-۵ منابع آماری ………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۶ نتایج تخمین الگو ………………………………………………………………… ۶۷

۵-۷ تفسیر اقتصادی نتایج …………………………………………………… ۸۲

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………… ۸۵

ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………….. ۸۶

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری …………………………………………………………………….. ۹۱

نتایج کامپیوتری ……………………………………………………………………… ۹۴

جدول‌های آماری ……………………………………………………………………. ۱۰۱

فهرست منابع      ۱۰۲

فهرست منابع

الف منابع فارسی

۱- ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (۱۳۸۱). ” اقتصادسنجی کاربردی ( رویکرد   های نوین) “، ‌انتشارات دانشگاه تهران.

۲- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ” ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی “، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۳- توکلی، احمد (۱۳۸۰ )، بازار – دولت: کامیابی ها و ناکامی ها، تهران سمت.

۴- تاری،‌ فتح الله و نسرین ارضر؛ ” بررسی نقش و تأثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال   های ۱۳۷۷ – ۱۳۴۲ ” فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران؛ شماره ۱۱٫

۵- تقوی، مهدی، صنیع دانش، علیرضا (۱۳۷۵) ” علل افزایش حجم فعالیت    های دولت در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ “، فصل نامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره ۳۲٫

۶- جعفری صمیمی، احمد، (۱۳۸۴) ” ‌اقتصاد بخش عمومی “، ‌انتشارات سمت، چاپ هفتم،‌ تهران

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۵

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است