خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مکانیک و تاسیسات » مقاله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC
مقاله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC

مقاله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC

دانلود مقاله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC

طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC

تعریف و تاریخچه هیدرولیک

هیدرولیک از کلمه یونانی “هیدرو” مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات میباشد.

در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.

مفهوم هیدرولیک دراین قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتری بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص “روغن معدنی” میباشد، زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمیتواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورد استفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت ضد زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار میگردد.

فهرست مطالب

تعریف و تاریخچه هیدرولیک                                                           ۱

خواص مثبت هیدرولیکی روغنی                                                        ۲

خواص منفی هیدرولیک روغنی                                                                  ۳

مایع فشرده                                                                                 ۴

خواص فیزیکی و مقادیر مشخصه مایعات فشرده                                  ۵

گرمای ویژه                                                                                 ۵

ظرفیت هدایت گرما                                                                        ۵

نتیجه                                                                                         ۵

اکسیده شدن                                                                                ۵

پلی مریزه شدن                                                                            ۶

نقطه اشتعال و سوخت                                                                             ۶

وظائف و شرائط مایع فشرده                                                           ۶

قابلیت جدائی از آب                                                                       ۸

قابلیت تراکمی روغن هیدرولیک                                                         ۸

انواع روغن های هیدرولیک                                                              ۹

مایع فشرده براساس روغن معدنی                                                    ۹

شرح حروف الفبا                                                                           ۹

مایع فشرده سخت سوز                                                                 ۱۰

شرح علائم                                                                                   ۱۰

کلاسه بندی غلظت مایعات سخت سوز                                                         ۱۰

غلظت                                                                                         ۱۱

قطعات و لوازم ضروری دستگاه های هیدرولیکی                                 ۱۱

لوازم اتصالاتی لوله و شیلنگ ها                                                       ۱۲

انواع تبدیل ها                                                                               ۱۳

مخزن روغن                                                                                ۱۴

فیلتر                                                                                          ۱۵

طرق فیلتره کردن مایع فشرده                                                                   ۱۶

مبدل حرارتی                                                                               ۱۷

خنک کننده (کولر)                                                                          ۱۷

ترموستات                                                                                   ۱۸

سیلندر هیدرولیکی (هیدروسیلندر) یا موتورهای خطی                                      ۱۸

سیلندر یک کاره                                                                            ۱۹

سیلندر یک کاره غرق شونده                                                           ۲۰

سیلندر یک کاره با برگشت فنر                                                                  ۲۰

سیلندر دوکاره                                                                                       ۲۱

طرز کار سیلندر                                                                            ۲۲

کاربرد                                                                                       ۲۳

ضربه گیر انتهای موضع                                                                ۲۴

سیلندر دورانی                                                                                       ۲۵

شیرهای هیدرولیکی                                                                       ۲۵

شیر قطع و وصل                                                                          ۲۶

علامت مداری شیر                                                                        ۲۷

موضع سکون                                                                               ۲۷

شیرهای راه دهنده                                                                        ۲۸

ساختمان شیرهای راه دهنده                                                            ۳۱

شیرهای نشستنی                                                                          ۳۱

انواع شیرهای راه دهنده                                                                 ۳۲

نحوه کار                                                                                     ۳۲

شیر گلوئی قابل تنظیم                                                                     ۳۵

شیر دیافراگمی                                                                                       ۳۷

مقایسه شیر گلوئی با شیر دیافراگمی                                                  ۳۸

علائم مداری – هیدرولیک                                                               ۳۸

تبدیل کننده های انرژی                                                                       ۳۹

توسعه تکنیک هوای فشرده                                                             ۴۶

خواص هوای فشرده                                                                      ۴۷

اقتصادی بودن ابزار هوای فشرده                                                     ۴۸

تولید هوای فشرده                                                                        ۴۹

تأسیسات هوای فشرده                                                                  ۴۹

انواع کمپرسورها                                                                          ۴۹

کمپرسورهای پیستونی                                                                   ۵۰

کمپرسور دیافراگمی                                                                      ۵۱

کمپرسور دورانی                                                                          ۵۲

کمپرسور دوطبقه ای با دستگاه خنک کننده میانه ای                              ۵۲

کمپرسور دورانی چند سلولی                                                           ۵۳

کمپرسور پیچی                                                                            ۵۳

کمپرسور دو میله ای – پیچی                                                           ۵۴

کمپرسور روتس                                                                           ۵۴

کمپرسورهای سیالی (توربوکمپرسور)                                                         ۵۴

کمپرسور محوری                                                                         ۵۵

کمپرسور شعاعی                                                                          ۵۵

دیاگرام مقدار تولیدی کمپرسورها                                                     ۵۶

ملاک برای انتخاب کمپرسور                                                           ۵۷

مقدار تولید                                                                                   ۵۷

فشار                                                                                          ۵۸

کار انداختن کمپرسورها                                                                 ۵۹

تنظیم                                                                                          ۵۹

انواع مختلف تنظیم کمپرسور                                                           ۵۹

تنظیم از طریقه تخلیه                                                                     ۶۰

تنظیم از طریقه بستن                                                                      ۶۰

تنظیم گیره ای – بازوئی                                                                 ۶۱

تنظیم کاهش – سرعت                                                                  ۶۱

تنظیم دور                                                                                    ۶۱

تنظیم با تنک کردن دهانه مکنده                                                        ۶۲

تنظیم از طریقه قطع و وصل                                                            ۶۲

تنظیم از طریقه قطع و وصل                                                            ۶۲

خنک کردن کمپرسورها                                                                  ۶۳

محل نصب کمپرسورها                                                                  ۶۳

مخزن هوای فشرده                                                                       ۶۴

طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم قطع و وصل                     ۶۴

نتیجه                                                                                         ۶۵

پخش هوای فشرده                                                                        ۶۷

محاسبه خط لوله                                                                           ۶۷

طرح ریزی خط لوله                                                                       ۶۷

نوموگرام (قطر لوله)                                                                      ۶۸

نوموگرام (طول جانشین)                                                                ۷۰

نصب خط لوله هوای فشرده                                                            ۷۱

خط انشعابی                                                                                 ۷۲

خط حلقوی                                                                                  ۷۲

سیستم شبکه متصل بهم                                                                 ۷۳

جنس خطوط لوله                                                                          ۷۳

خطوط اصلی                                                                                ۷۳

خطوط فرعی دستگاهها                                                                  ۷۴

اتصالات خطوط لوله                                                                      ۷۵

آماده کردن هوای فشرده                                                               ۷۷

آلودگی                                                                                        ۷۷

روش های متداول                                                                         ۷۸

منحنی نقطه شبنم                                                                          ۷۹

خشک کردن به طریق آبزوربسیون                                                    ۸۰

خشک کن ابزوربسیون                                                                    ۸۱

خشک کردن به طریق پائین آوردن درجه حرارت یا سرد کردن               ۸۲

روغن پاش هوای فشرده                                                                ۸۳

اصل – ونتوری                                                                            ۸۳

طرز کار روغن پاش                                                                      ۸۳

واحد مراقب                                                                                 ۸۶

نگهداری واحد مراقب                                                                     ۸۸

مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقب                                            ۸۸

قطعات کارکننده پنیوماتیکی                                                             ۸۹

قطعات پنیوماتیکی برای حرکات خطی (سیلندر پنیوماتیکی)                       ۹۰

سیلندر یک کاره                                                                            ۹۰

سیلندر دوکاره                                                                                       ۹۰

ساختمان سیلندر                                                                           ۹۱

محاسبه سیلندر                                                                             ۹۲

نیروی پیستون                                                                              ۹۲

دیاگرام – نیرو – فشار                                                                       ۹۴

دیاگرام – طول کورس – نیرو                                                               ۹۵

مقادیر تقریبی                                                                               ۹۶

دیاگرام مصرف هوا                                                                       ۹۷

طول کورس                                                                                 ۹۸

سرعت پیستون                                                                             ۹۸

مصرف هوا                                                                                  ۹۸

واحد پیشبر – پنیوماتیک – هیدرالیک                                                  ۹۹

واحد پیشبر پنیوماتیک – هیدرالیک با محرکه دورانی                              ۱۰۱

واحد پیشبر با محرکه دورانی                                                          ۱۰۲

واحد پیشبر با براده خارج کن                                                          ۱۰۲

تاکت پیشبرد                                                                                 ۱۰۳

جریان عملیات یک تاکت                                                                  ۱۰۳

ترسیم شماتیک تاکت پیشبرد                                                            ۱۰۴

میز گردان                                                                                   ۱۰۴

طرز کار میز گردان                                                                       ۱۰۵

گیره کلتی                                                                                    ۱۰۸

گیره کلتی پنیوماتیکی                                                                     ۱۰۹

بالشتک هوا – میز کشوئی                                                              ۱۰۹

شیرها                                                                                         ۱۱۰

شیرهای راه دهنده                                                                        ۱۱۱

انواع کاراندازهای شیر                                                                             ۱۱۱

مشخصات ساختمانی مسیرهای راه دهنده                                          ۱۱۲

شیرهای نشستنی                                                                          ۱۱۲

شیر ساچمه ای                                                                             ۱۱۳

شیر دیسکی                                                                                 ۱۱۳

شیر الکتروماگنتی (سلونوئید)                                                           ۱۱۹

شیرهای کشوئی                                                                           ۱۲۳

شیر کشوئی طولی                                                                         ۱۲۳

انواع مختلف درزگیری مابین پیستون و محفظه شیر                               ۱۲۴

شیر کشو طولی – دستی                                                                ۱۲۵

شیر کشو مسطح – طولی                                                                ۱۲۵

تغییر کنترل با کاربرد هوای فشرده                                                   ۱۲۶

تغییر کنترل با برداشت هوای فشرده                                                  ۱۲۸

علائم مداری – پنیوماتیک                                                                ۱۲۹

بررسی مدار هیدرولیک CMV6/0                                                     ۱۴۲

شیر اطمینان                                                                                 ۱۴۲

بررسی مدار پنوماتیک CMV610                                                     ۱۴۲

بررسی مدار هیدرولیک دستگاه CNC تراش                                       ۱۴۵

بررسی نقشه مدار هیدروکیت دستگاه CNC مجهز به

سیستم تعویض پالت                                                                       ۱۴۶

محاسبات مربوط به لوله ها و پمپ بکار رفته در مدار                                     ۱۴۷

منابع و مآخذ

مقاله سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC

بطور خلاصه میتوان گفت:

فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد “هیدرولیک” نامیده میشود.

از انجائیکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم بخاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده میشود. وقتیکه در صنعت از هیدرولیک نام برده میشود، مقصود همان “هیدرولیک روغنی” میباشد.

بطور دقیق میتوان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده  و در مهندسی کنترل برای انتقال زیگنال ها و تولید نیرو میباشد.

وسائل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر میسازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی میباشد.

یکی از قدیمیترین این وسائل، پمپ های هیدرولیکی بوده، که برای اولین بار کتزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است.

تا اوائل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و در اوائل این قرن انواع چرخ های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود.

قرن ۱۶ را میتوان توسعه پمپ های آبی دانست و دراین قرن بود که انواع پمپ با ساختمانهای مختلفی پدیدار گردید و اصول ساختمانی این پمپ ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئی، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا میباشد.

در اواخر قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت، شروع بکار نمود.

قرن نوزدهم زمان کاربرد پرسهای هیدرولیکی روغنی در صنایع و تاسیسات صنعتی دانست.

سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرو استاتیکی تا فشار ۴۰ بار

سال ۱۹۱۰ پیدایش ماسین های پیستون شعاعی

سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین های شعاعی با دور سریع

سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین های پیستون محوری با محورمایل

سال۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسائل و ابزار هیدرو لیکی برای فشارهائی بیش از  ۳۵۰ بار، که بعضی از آن وسائل در حال حاضر بطور سری تولید میگردد.

توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیکروعنی پس از جنگ دوم جهانی پدید آمد، و در اثر همین توسعه، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاظر بصورت استاندارد شده تولید میگردند.

۱۰۲ خواص هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده، که میتوانند بنحو ساده تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان مینماید.

امروزه طراح ماشین میتواند با کمک هیدرولیک روغنی مسائل پیچده کنترل مکانیکی را بنحو ساده تری و در زمان کوناه تری حل نموده و در نتیجه طرح را با مخارج کمتری عرضه نماید.

خواص مثبت هیدرولیکی روغنی

تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی، که دارای وزن کمتری بوده و نسبت به دستگاههای الکتریکی ۱ به ۱۰ میباشد.

نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها

تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)

قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی

استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی، در موقعیکه زیر بار قرار گرفته باشند.

امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت

قابلیت تنظیم غیر پله ئی نیرو، فشار گشتاور، سرعت قطعات کار کننده

ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات

امکان اتوماتیک کردن حرکات

در مقابل این خواص مثبت، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک وموجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند، البته لازم بتذکر است که بزرگترین خاصیت منفی هیدرولیک، افت فشار میباشد، که در حین انتقال مایع فشرده پدید میاید.

منابع و مآخذ

۱- پنوماتیک مقدماتی، تألیف میکسنر کوبُلر، ترجمه مهندس کاوه عابدیان.

۲- هیدرولیک مقدماتی، تألیف میکسنر کوبُلر، ترجمه مهندس کاوه عابدیان.

۳- هیدرولیک صنعتی، ترجمه و تألیف حسین دلایلی، احمدرضا مدینه.

۴- صنایع هیدرولیک ایران مهندس محمودی.

۵- مجتمع فنی آب و برق، مهندس هوشمند.

۶- مجتمع آموزشی فنی حرفه ای مهندس محمدی اکبری.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۵۶

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است