خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » مقاله کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت
مقاله کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

مقاله کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

دانلود مقاله کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

چکیده :

در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که دستخوش تغییر و تحول قرار نگرفته باشد . تولید اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سایه وجود رایانه و اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوری که نمی توان از تأثیر این ابزار بر انسان چشم پوشید و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقیت ها نادیده گرفت.با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمین و مسؤولین به این امر مهم ، می بایست کارهای تحقیقی و پژوهشی زیادی انجام گیرد تا همگان به اهمیت این تغییر و تحول پی ببرند .

بررسی آثار رایانه بر رشد خلاقیت دانش آموزان و معرفی شیوه های مؤثر و مفید کاربرد آن در بروز خلاقیت تحقیقات گسترده ای را می طلبد که با یک برنامه محدود امکان نتیجه گیری درست و دقیق محال می نماید و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه    قرار گیرند .

در این پژوهش ابتدا به تعریف واژه خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقیت ، رایانه به عنوان ابزار آموزشی ، فواید و اهمیت استفاده از رایانه ، علت عدم کاربرد چشمگیر رایانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رایانه در بروز خلاقیت و . . .  مورد بررسی قرارگرفته است .

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزیده شده است .

در پایان توصیه ها ، موانع و مشکلات و شرایط اجرایی کاربرد رایانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .

امید است که در آینده ای بسیار نزدیک به نقش این ابزار مهم بیشتر از حال توجه گردد و تحقیقات گسترده ای توسط طالبان علم و پیشرفت انجام گیرد .

فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات                          

ـ موضوع                                                                                                         ۱

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ۶

 فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨

ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠

ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی                                                  ۱٣

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱۴

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی                                                            ۱٨

ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی                                                              ۱٩

ـ خلاقیت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠

ـ دانش                                                                                                        ٢۱

 فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه

ـ رایانه ماشین دلهره آور                                                                                   ٢٣

ـ محدودیت های رایانه                                                                                     ٢۵

ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢۶

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                           ٢٧

ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                                      ٢٨

ـ ماشین آموزشی                                                                                      ٢٩

ـ آموزش به کمک رایانه                                                                                        ٣۱

ـ مزایای آموزش رایانه ای                                                                                      ٣۶

ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                    ٣٨

ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی                                                          ٣٩

 فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری                                                                                               ۵٩

ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                                   ۵٩

ـ یافته های تحقیق                                                                                             ۵٩

ـ جدول شماره ۱                                                                                               ۶٠

ـ نمودار شماره ۱                                                                                               ۶۱

ـ جدول شماره ٢                                                                                               ۶٢

ـ نمودار شماره ٢                                                                                               ۶٣

ـ جدول شماره ٣                                                                                     ۶۴

ـ نمودار شماره ٣                                                                                     ۶۵

ـ جدول شماره ۴                                                                                               ۶۶

ـ نمودار شماره ۴                                                                                               ۶٧

ـ جدول کل                                                                                                     ۶٨

ـ نمودار کل                                                                                                      ۶٩

 فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری

ـ تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                      ٧٠

ـ نتیجه گیری                                                                                                   ٧٠

فصل ششم : اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکارها

ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت                                                     ٧۴

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت                                                     ٧٩

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                         ٨٢

ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان                                                                            ٨٧

ـ دیدگاه آرمانی                                                                                                 ٨٩

ـ توصیه ها                                                                                                      ٩٠

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای                                                 ٩۱

ـ شرایط اجرایی                                                                                                 ٩٣

پیوست ها

منابع

منابع

 ۱. اتکینسون ، ریتا ، ال ، اتکینسون ، ریچارد ، اس ، هیلگارد ، ارنست ، ار ، زمینهروانشناسی ، جلد اول ، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، تهران ، انتشارات رشد ،      ۱٣٧٣

٢. انصاری جعفری ، رقیه ، بررسی راهبرد یادگیری و خلاقیت دانش آموزان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  ٧۵-٧۶

٣. بخشی ، لطفعلی ، آشنایی با کامپیوتر و داده پردازی ، انتشارات ساحل ، ۱٣٧٣

۴. برانیگان ، گری ، جی ، آزمون روانشناسی فعالیت های کاربردی یادگیری ، ترجمه فریبا نبوی آل آقا ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ۱٣٨۱

۵. پژوهش نامه آموزشی ، شماره های ۴٩ ـ ۵٠ ـ ۵۱ ، ۱٣٨۱

۶. پورافکاری ، نصرت الله ، فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشکی ، انتشارات فرهنگ معاصر۱٣٧٣

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است