خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ
پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

1-1– مقدمه ، ضرورت تحقيق

نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند . از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد ، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (1)

پرداختن و توجه به اين فن از آنجا شروع گشت كه بتدريج براي جلوگيري از آلوده شدن منابع طبيعي آب و بويژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به اين منابع ممنوع اعلام گرديد .متأسفانه افزايش شهرنشيني و پيشرفتهاي صنعتي نه تنها باعث بالا رفتن ميزان مصرف آب گرديده بلكه ميزان آلودگي آبها را نيز افزايش داده است مخصوصا” كه با گذشت زمان بعلت كاربرد دهها محصول شيميايي جديد در زندگي روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهري و تخليه فاضلاب به آبها و يا مصرف هزاران تركيب جديد شيميايي در صنايع و تخليه آنها به جريانها از طريق پسابها موضوع آلودگي محيط زيست را پيچيده تر ساخته است .بنا به دلايل ذكر شده ، تصفيه فاضلاب امري كاملا” ضروري بنظر رسيده و اين ضرورت انگيزه اي جهت ساختن تصفيه خانه هاي بزرگ و مدرن گرديد .

پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول: ضرورت تحقيق1

1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق2

فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك4

1-2- تعريف فاضلاب5

2-2- مشخصات فاضلاب5

1-2-2- مشخصات  فيزيكي5

2-2-2-مشخصات شيميايي5

33-2- انواع  فاضلاب11

1-3-2- فاضلاب خا نگي 11

2-3-2 فاضلاب  صنعتي 11

3-3-2- فاضلاب سطحي12

4-2- تصفيه  فاضلاب 12

1-4-2- تاريخچه12

2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب13

5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك 17

1-5-2  سپتيك تانك 17

2-5-2تعريف سپتيك تانك 18

3-5-2 علل كاربرد سپتيك  تانك 25

6-2-  تاريخچه توسعه سيستم RBC   36

1-6-2- توصيف  سيستم RBC – 36

2-6-2- مرحله  بندي كردن واحدهاي RBC  45

7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي 50

1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC   52

8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC   53

9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي 54

1-9-2- اثر PH55

2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن 55

3-9-2 – اثر دما 55

10-2- محدود ه بارهيدروليكي  مناسب براي سيستم RBC  56

11-2- مشكلات عمليات اجرايي 59

12-2- تلفيق سپتيك  تانك با RBC  59

فصل سوم : تجهيزات و راه اندازي 61

1-3- مقدمه  62

2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك 62

1-2-3 – تئوري تشابه 62

2-2-3- اصول تشابه 62

3-3-  مختصري در مورد طراحي مدل 66

4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي 66

1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك67

2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها69

5-3- ساخت پايلوتها  ونصب تجهيزات مربوطه 69

6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت 77

7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي  لازم باري تماس دهنده ها 77

8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC  82

9-3- نحوه مونتاژ سيستم 83

10-3- آزمايشات 83

1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)- 83

2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي ()- 83

3-10-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)- 87

4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)- 87

5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)- 88

11-3-مواد و روشها 88

12-3- محلولهاي لازم  و روشهاي ساخت آنها88

1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)- 89

2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي ()- 89

3-12-3- اكسيژن  مورد نياز  شيميايي (COD)- 90

13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز 91

فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده 93

1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم 94

2-4- سيستمهاي مركب97

1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك 97

3-4- مو جودات زنده  موجود در سيستم 100

5-4- رشد فيلم در RBC  117

4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم 118

1-5-4- توسعه فيلم 120

2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم 121

6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم 121

7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم 122

فصل پتنجم : نتايج و بحث125

1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم 126

2-5- تغييرات PH نسبت به زمان 126

3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت(2132

4-5- اثر افزايش  ضخات فيلم برراندمان حذف COD- 132

5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم 136

6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي136

7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت136

8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها 138

1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت138

2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها 138

9-5- بررسي راندمان حذف COD  در دو پايلوت 143

10-5- مشكلات عمليات 143

نتايج 146

پيشنهادات 148

فهرست منابع 150

تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

 فصل اول :

ضرورت تحقيق

اما ، بعلت اينكه تصفيه خانه هاي بزرگ نياز به صرف هزينه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود ميشود و بجاي آنها تصفيه خانه هاي كوچكتر و محدودتري در نظر گرفته مي شوند .

منظور از تصفيه خانه هاي كوچك ، تصفيه خانه هايي هستند كه بنا به عللي كه توضيح داده خواهد شد چند واحد از تأسيسات تصفيه خانه بزرگ در آن بكلي حذف و يا ساختمان آن در واحدهاي ديگر ادغام شده اند . مهمترين عاملي كه موجب كوچك شدن يك تصفيه خانه مي شود ، عبارت از كم بودن جمعيتي است كه فاضلاب آنها به تصفيه خانه مي رسد . بعلاوه علل زير نيز ميتواند كوچك شدن طرح يك تصفيه خانه گردد (1) :

  • عدم نياز به تصفيه كامل فاضلاب
  • علل اقتصادي .
  • نوع آلودگي فاضلاب .

“سپتيك تانگ” ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي (ته نشيني ) و تصفيه زيستي بكمك باكتريهاي بي هوازي بطور همزمان در آن انجام مي گيرد .

سپتيك تانك مي تواند حدود 30٪ آلودگي را كاهش دهد كه اين مقدار كم محسوب مي شود و نياز سازمان حفاظت محيط زيست را برطرف نمي سازد . (15)

اما بعلت اينكه در شهرهاي مختلف بويژه شهرهايي كه در آنها شبكه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد ( شهرهايي استان مازندران ) ، سپتيك تانك كاربرد وسيعي داشته و فاضلاب تصفيه شده بايد به زمين و يا آبهاي سطحي و زيرسطحي منتقل گردد .

فهرست منابع و مآخذ

الف ـ مراجع فارسي :

  • منزوي م . ت «فاضلاب شهري ـ تصفية فاضلاب» ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373.
  • يزدانبخش ، احمدرضا ، ندافي كاظم ، «تصفيه فاضلاب» ، انتشارات فردابه ، 1371 ، چاپ 1.
  • محوي اميرحسين ، «تصفيه فاضلاب در مناطق گرمسيري» ، 7 انتشارات جهاد دانشگاهي ـ دانشكدة بهداشت ، 1364.
  • غلامي ميترا ، محمدي حامد، «ميكروبيولوژي ‌آب و فاضلاب» ، انتشارات مؤسسه ـ فرهنگي و انتشاراتي حيان ، چاپ اول 1377.
  • صاحبي گيسو، بهينه سازي بيوراكتورها جهت حداكثر توليد بيوگاز از ‌آب پنير و طراحي ‌آن در مقياس بزرگ» ، تز كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، 1377.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 105

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است