طراحی صنعتی

پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

روند طراحی جعبه کمکهای اولیه فهرست مطالب پرسشنامه 6 جعبه کمک های اولیه 7 نیاز اولیه جعبه کمکهای اولیه : 8 در مان سرپایی بیمار حادثه دیده 8 نیاز ثانویه : 8 لوازم ضروری جعبه کمک های اولیه : 8 آنالیز محیط و رابطه آن : 10 داروهای مورد نیاز در جعبه کمکهای اولیه در محیط خانه 11 لوازم ضروری جعبه کمکهای اولیه برای محیط ورزشی (فوتبال) 12 در محیط کارگاهی : 13 لوازم ضروری: 14 آنالیز مواد و روش ساخت: 16 آنالیز بازار: 17 در جعبه کمک های اولیه پی...

ادامه مطلب

پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک فهرست مقدمه 3 فلسفه وجودی محصول: 4 آنالیز رابطه اجتماعی 5 نتیجه گیری: 6 آنالیز توسعه تاریخی 8 آنالیز رابطه محیطی 11 نمونه ای از کمربند در کالسکه های مسافرتی 13 آنالیز ارگونومی: 15 مهمترين اصل آنتروپومتري در طراحي: 16 آنالیز بازار 19 آنالیز کارکرد عملی 27 آنالیز ساختار فنی 31 آنالیز مونتاژ: 34 آنالیز گشتالت 36 آنالیز زیبا شناختی: 39 آنالیز مواد و روشهای ساخت 40 آنالیز استانداردهای مدون 44 آنالیز ...

ادامه مطلب

پروژه طراحی صنعتی میز اتو

پروژه طراحی صنعتی میز اتو

پروژه طراحی صنعتی میز اتو فهرست مطالب مقدمه 2 تفسیر مشکل 3 انتخاب موضوع از بین 10 4 جدول انتخاب موضوع 15 شناسایی مشکل 17 مشکات وضع موجود 18 محاسن 19 ایده ها 20 حل نظری 21 بررسی اسانی 22 تاثیر لباس بر شخصیت 22 تاریخجه میز های اتو قدیمی 26 انواع میز های اتو جدید 28 افراد مرتبط با محصول 32 کاربران 34 مسئول خرید 37 عوامل توزیع تا تولید 38 وندالیسم 39 ارگونومی 46 RSI چیست؟ 50 چگونه درست بایستیم؟ 54 وضعیت های مختلف بدن 56 تعریف ایستگاه کار 58 ا...

ادامه مطلب