گزارش کاربینی

كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران

كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران

گزارش كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران فهرست مطالب فصل اول 1- مقدمه: 1 تاريخچه نوشابه ­سازي در جهان: 2 تاريخچه نوشابه ­سازي در ايران: 4 تاريخچه كارخانه زمزم: 5 مشخصات كلي كارخانه زمزم شرق تهران: 6 اهميت مصرف نوشابه: 7 2- خط توليد : 10 1-2- دستگاه تخليه­كننده بطري از جعبه (Un Caser) 10 2-2- بطري­شور “Bottle Washer” 10 3-2- آئينه­بان.. 15 4-2- فلوميكس (Flow-Mix) 15 5-2- هواگير آب (Deaerator) 16 6-2- كربوكولر. 17 7-2- كمپرسورها 19 8-2- كندانسورها...

ادامه مطلب

دانلود کاربینی شرکت طرفه نگار

دانلود کاربینی شرکت طرفه نگار

گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار فهرست مطالب شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزدورود اطلاعات پايهمعرفي محل خدمتمعرفي نوع استخدام معرفي پرسنلعكس پرسنليتعيين ميزان حقوق و ساعات كاريمعرفي مزايا و كسوراتمعرفي مزاياتعديل مزايامعرفي كسوراتامكانات پنجره ورود مقادير جديد مزايا و كسوراتتنظيمات پايهمعرفي بانك هاي كشورمعرفي عناوين مزايا و كسوراتتنظيم جدول درآمد ماهيانه ي پرسنلمعرفي حساب بانكيبازيابي اسامي از اطلاعات قبليتهيه كپي پشتيبانبازگرداندن ك...

ادامه مطلب