لیست

دانلود کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS

دانلود کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS

ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS Linear time-varying flatness-based control of Anti-lock Brake System (ABS دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در این مقاله یک استراتژی کنترل صافی برای سیستم های زمان خطی برای پی گیری مسیر مورد نظر ارائه شده است. کنترل مبتنی بر صافی توسط دو ناظرطراحی شده است. که یکی با ثبات بر برآورد افزایش خط و دیگری طراحی دقیق دو جمله آزادی و بدون ح...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

ترجمه  مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

Research on Electronic Throttle Performance Test System ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : جریان ورودی هوا در سیلندر موتور توسط دریچه ی گاز الکترونیکی کنترل می شود . که بخشی مهم از کنترل در موتور های خودرو و دارای اثر مستقیم بر روی بهره وری سوخت و امنیت خودرو دارد . برای داشتن یک کیفیت مناسب تست عملکرد سیستم دریچه ی گاز الکترونیکی باید انجام شود ک...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

دانلود مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

Multi-objective model-based control for an automotive catalyst ترجمه مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: براساس مدل بازخورد هوا در کنترل سوخت، مبتنی بر مدل می توان گفت که بهینه سازی ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن از سه مسیر کاتالیستی در سیستم های کنترل خودرو ارائه شده است. این کار شامل یک مدل پویای کاتالیور ساده است که توصیف رفتار فیزیکی جذب اکسیژن و بی اثرسازی برگشت...

ادامه مطلب

دانلود طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

دانلود طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم Anti-lock Brake System Design Based on an Adaptive Second Order Sliding Mode Controller دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: هدف از این مقاله پیشنهاد کنترلر حالت دوم اسلاید و برای یک سیستم ترمز است. هدف اصلی کنترلر وادار  کردن ویژگی ضد قفل با استفاده از ردیابی نرخ لغزش چرخ و حصول اطمینان از مسافت های کوتاه تر در فرایند ترمز و بهبود ایمنی خودرو م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

دانلود مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

Fuzzy Sliding-mode Control of the Electronic Throttle system ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : ساسات الکترونیکی توسط قطع کن DC از طرف موتور با تنظیم جریان هوا در سیستم احتراق خودرو به وجود می آید . سیستم دریچه گاز الکترونیکی غیر خطی بوده و ویژگی های دینامیکی دارد و کنترل آن را توسط روش های سنتی براساس استراتژی PID را دشوار نموده و عملکرد رضایت بخشی دارد ...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله تشخیص شی در حال حرکت در زمینه پویا

ترجمه مقاله تشخیص شی در حال حرکت در زمینه پویا

Moving Object Detection in Dynamic Background ترجمه مقاله تشخیص شی در حال حرکت در زمینه پویا دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : یک روش جدید تشخیص شی در حال حرکت در زیمنه پویا است که در این مقاله ارائه شده است . در ابتدا ، الگوریتم تطبیقی هریس در این مقاله برای استخراج ویژگی نقاط ،‌پیشنهاد شده است و پس از آن الگوریتم  غربالگری برای توصیف ویژگی نقاط استخراج شده استفاده می شود .تابع شباهت نیز برای مطابقت با ویژگی...

ادامه مطلب

دانلود طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین

دانلود طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین

Optimum Design of Manganese-Coated Copper Catalytic Converter to Reduce Carbon Monoxide Emissions on Gasoline Motor ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: یکی از فناوری های مهندسی این است که بتوان به منظور کاهش آلودگی هوا، از مبدل کاتالیزورینه نصب شده بر روی مجرای خروجی وسیله نقلیه اجرا گردد. متاسفانه این ابزار بسیا...

ادامه مطلب