حقوق و علوم سیاسی

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري ج- نقش انسان در قانون گذاري 1- در قوانين ثابت و پايدار 2- در قوانين متغير و دائمي فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون فصل ششم- ديد...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

مقدمه                  1 فصل اول كليات، تعريف بخش اول: كليات و مفاهيم  5 مبحث اول) روند تاريخي نفت 6 مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت 12 گفتار اول: اقتصاد نفت گفتار دوم: مالكيت نفت 14 بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران 15 بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب 17 بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها 19 مبحث اول) تعريف گفتار اول: سيس...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

فهرست ايراد و آثار آن بر دادرسي فصل اول – كليات 4 بخش اول – مقدمه 4 بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6 بند اول – ايراد چيست 6 بند دوم – انواع ايراد 8 بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11 بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12 بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13 بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16 بند سوم – آثار طرح ايراد 19 بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21 فصل دوم – انواع ايرادات و ا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پایان نامه اهدای جنین در حقوق جزا

ب) قانون مدني و اهداي جنين 6 فصل اول  : تعاريف و كليات 9 شرايط صاحبان جنين 14 تشريفات اهداء جنين 15 الف) ديدگاه عرفي 31 الف) نظر قانون مدني و فقها 51 3) اعتبار اماره فراش 80 1) عدم وقوع نزديكي 84 الف – اهليت تمتع 106 1-2 در حالت اهداي جنين 122 1) مفهوم حضانت 128 2-1-2 مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت 131 3) ماهيت حقوقي حضانت 132 1) اهداي گامت 142 – صغير 145 4- الزام به نفقه (انفاق) 146 1- امام خميني (رحمه الله) 154 2- مقام معظم ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چكيده: مقدمه: فصل اول : كليات مباني و مفاهيم مسئوليت مدني مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي) گفتار دوم :  اهميت مسئوليت مدني: گفتار سوم :  شناخت بيمه و انواع آن: الف )  اهميت بيمه مسئوليت مدني: ب)‌ بيمه اجباري و اختياري: مبحث دوم: قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي گفتار اول :  بيمه مسئوليت و برخورد نظامهاي حقوقي باآن: 1- منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي گفتار دوم :  بيمه و طرح ه...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

مقدمه 1  فصل اول (كليات) 1. طرح و تبيين موضوع 2 2. ادبيات موضوع 3 3. علل انتخاب موضوع3 4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي3 5. فرضيه هاي تحقيق 4 6. تعريف مفاهيم 4 7. متغييرها 5 8. روش‌تحقيق 5 9. موانع و محدوديتهاي تحقيق 5 10. سازماندهي تحقيق 6 يادداشتهاي فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه) بخش اول مباني نظري سياست خارجي 8 1. روشهاي مطالعه سياست خارجي 8 2. سطح تحليل 12 3. عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي14 بخش دوم 1. اصول واه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

فهرست مطالب مقدمه 7 الف) جنايات عليه بشريت 7 ب) سؤالات اصلي تحقيق 8 ج) فرضيه‌‌هاي تحقق  9 د) روش و نوع تحقيق  9 و) اهداف تحقيق 9 مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت  11 الف) در صلح بين المللي 11 ب) در سطح داخلي  13 1) محاكمات  13 2) قانونگذاري 13 3) رويه قضايي  15 4) نوشته‌هاي حقوقي 16 مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي  17 الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17 ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20 ...

ادامه مطلب