حقوق و علوم سیاسی

دانلود مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

بخش اول تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف فصل اول تعريف فورس ماژور در حقوق تطبيقي فصل دوم تعريف فورس ماژور در حقوق فرانسه فصل سوم تعريف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقي فصل چهارم تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل فصل پنجم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر برادران فصل ششم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر كاتوزيان فصل هفتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي حسيني نژاد فصل هشتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي يزدانيان فصل نهم تعريف فورس ماژور از نظر آقا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

چکیده : امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های د...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2 الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5 ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6 ج- نقش انسان در قانون گذاري………… 7 1- در قوانين ثابت و پايدار……….. 8 2- در قوانين متغير و دائمي……….. 9 فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه   11 فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15 فصل ...

ادامه مطلب