حقوق و علوم سیاسی

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد معنی و ارجاع: در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

چکیده : امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های د...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2 الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5 ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6 ج- نقش انسان در قانون گذاري………… 7 1- در قوانين ثابت و پايدار……….. 8 2- در قوانين متغير و دائمي……….. 9 فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه   11 فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15 فصل ...

ادامه مطلب