عمران

اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی یکی از عمده ‌ترین مسائلی که انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شکست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد به صورت ابزارهای گوناگون باید مقاومت آنها را نیز می‌دانست. بنابراین به جرأت می‌توان گفت که علم مقاومت مصالح عمری برابر عمر تاریخ دارد. البته روند شناخت و برآورد مقاومت اجسام...

ادامه مطلب