محیط زیست و بهداشت

دانلود تحقیق زباله

دانلود تحقیق زباله

زباله فهرست مطالب 1- زباله هاي جامد شهري 2 زباله هاي بيمارستاني 3 زباله هاي خطرناك 4 زباله هاي خطرناك خانگي 5 پلاستيك 7 كاغذ 11 شيشه و فلزات 13 بازيافت 15 جداسازيSegegation 16 تعريف كمپوست 20 تعريف كمپوست 20 تجزيه هوازي 24 تجزيه غير هوازي 25 دما 26 رطوبت 28 هوا 28 انواع كمپوست 29 روشهاي توليد كمپوست 33 روش صنعتي 33 روش تلنبار كردن (توده سطحي) 38 روش تهيه كود در حياط خانه 44 منظره سلطل زباله اي كه پر بوده و بوي تعفن ناشي از آن هر انسان رهگذري را...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق آلودگی هوا و آثار آن

دانلود تحقیق آلودگی هوا و آثار آن

آلودگی هوا و آثار آن فهرست مطالب فصل 2 5 1-2 مقدمه 5 2-آلودگي هوا و آثار آن 6 3-2 تاريخچه آلودگي هوا 7 5-2 عوارض ناشي از آلاينده هاي هوا 14 6-2 اثرات جهاني آلودگي هوا 16 موقعيت استاني – ملي 20 موقعيت فرا منطقه اي 22 بر نقش فرا منطقه اي آن افزوده است (طرح جامع) 23 اقليم منطقه و اثرات مثبت و منفي آن بر آلودگي هواي شهر مشهد 23 اثرات مثبت و منفي اقليم بر آلودگي مشهد مشهد 31 آثار مثبت اقليم 31 آثار منفي اقليم 32 شناسايي منابع آلاينده مش...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق بهداشت جامعه

دانلود تحقیق بهداشت جامعه

بهداشت جامعه فهرست مطالب 1 ) پیشگفتار                                     2 ) اطلاعات دموگرافیک                                1 . 2 ) اطلاعات سنی و جنسی                           2 . 2 ) اطلاعات فرهنگی                                    3 . 2 ) اطلاعات تأهل                                                                        4 . 2 ) اطلاعات مذهبی                                                                              5 ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی آلودگی هوا

دانلود مقاله بررسی آلودگی هوا

بررسی آلودگی هوا فهرست مطالب مقدمه1 ترکيبات جو1 ارتفاع و ساختار جو2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو5 آلاينده هاي گازي شکل5 آئروسلها8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت9 آلودگي هوا11 هواي غير آلوده11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا14 هواي آلوده14 آلودگي هوا15 کربن منوکسيد16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان18 شيمي تشکيل co19 غلظت و توزيع co21 اثرات co روي انسان22 اکسيد هاي نيتروژن23 منابع اکسيد ه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست

دانلود مقاله آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست

آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست  فهرست مطالب عنوان آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست تركيب هوا اهميت و تعاريف آلودگي هوا منابع آلودگي هوا اكسيد كننده هاي فتوشيميايي تقسيم بندي آلاينده ها بر اساس اثرات فيزيولوژيك                           اثرات آلاينده بر انسان                                                               عوارض ناشي از آلوده كننده ها بر روي انسان    اثرات آلاينده بر گياهان ضايعات آلوده كننده ها بر گياهان اثرات آلاينده ها بر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی آبزیان سد 15 خرداد

دانلود مقاله بررسی آبزیان سد 15 خرداد

بررسی آبزیان سد 15 خرداد فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه : 5 فصل اول 6 محيط شناسي 6 1-1 زمين شناسي : 6 نواحي پايكوهي 9 نواحي دشتي : 9 فصل دوم 14 منابع آبي استان 14 رودهاي استان 14 حوزه آبريز رودخانه قمرود و قره چاي 15 3-2 رودخانه قره چاي 16 4-2 رودخانه قمرود 17 5-2 مشخصات سد گلپايگان 20 6-2 تاريخچه سد 15 خرداد 23 فصل سوم 24 مواد و روش كار 24 تعيين ايستگاههاي نمونه برداري 25 روش كار و وسايل لازم : 25 فصل چهارم 26 نتايج 26 نتايج 26 موجودات نب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

دانلود مقاله راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا

راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا فهرست مطالب مقدمه 1ـ كليات 1ـ1ـ استخرهاي شنا 2ـ1ـ اهميت بهداشتي آب استخرهاي شنا 2ـ كيفيت آب استخرهاي شنا 2ـ1ـ مشخصه‌هاي شيميائي 2ـ3ـ مشخصه‌هاي فيزيكي 3ـ2ـ مشخصه‌هاي ميكروبي 3ـ كنترل كيفيت و سالم سازي آب استخرهاي شنا 1ـ3ـ كيفيت آب خام مصرفي 2ـ3ـ نوع استخر از نظر جريان وكيفيت آب 3ـ3ـ گندزدائي و سالم سازي آب از نظر ميكروبي 4ـ3ـ كنترل جلبك 5ـ3ـ كنترل PH خورندگي و رسوب گذاري 6ـ3ـ كنترل شفافيت آب استخر 7ـ3ـ كنترل...

ادامه مطلب