روانشناسی و اجتماعی

دانلود پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

دانلود پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

فهرست مطالب فصل اول- كليات تحقيق مقدمه 1 بيان مساله 2 ضرورت و اهميت موضوع 3 اهداف پژوهش 4 سوال و فرضيات پژوهش 5 تعريف واژه هاي اساسي 6 فصل دوم- مباني نظري تحقيق مقدمه 9 تاريخچه استرس 10 استرس 13 ماهيت فشار رواني 15 نظريه هاي استرس 16 استرس بعنوان پاسخي دروني 16 عوامل محيطي استرس 18 استرس بعنوان كنش متقابل 18 مدل خبرپردازي 20 مقابله بعنوان پاسخي دروني 21 مقابله متكي بر منابع محيط 22 مقابله از راه كنش متقابل 22 فيزيولوژي فشار رواني 23...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

فهرست فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال) 1-1 بيان مسئله 2-1 كاربردهاي عمومي 3-1 تعريف مفاهيم فصل دوم (مباحث نظري) 1-2 مقدمه 2-2 مدل پردازش واژگاني 3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان – سطح بازشناسي – پردازش معنايي – برونداد واژگان 4-2 آسيب‌ها – سطح بازشناسي – درونداد واژگاني – پردازش معنايي – برونداد واژگاني 5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني – جدول ارزيابي تكاليف واژگاني  فصل سوم (معرفي تست) 1-3...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

مقدمه مترجم  1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري  2 تكواژهاي اوليه ديگر  5 افعال معين  5 پسوندهاي صفت و اسم  6 يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان  7 تحول شكل جمله  10 عناصر جمله  11 تحول عبارت اسمي  11 تحول عبارت فعلي  13 زمان و ارجاع  19 انواع جمله  23 شكل جمله خبري  24 شكل جمله پرسشي  29 شكل جمله امري  35 شكل جمله منفي 36 درونه‌گيري و ربط  41 درونه‌گيري عبارتي  43 درونه‌گيري مصدري  44 درونه گيري اسم فعل  45 درونه‌گيري بند وابسته  4...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جایگاه دموکراسی در ایران

دانلود مقاله جایگاه دموکراسی در ایران

فهرست پيشگفتار دموكراسي چيست؟ الگوهاي دموكراسي ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم آن در ايران موانع گذار به دموكراسي در ايران نتيجه گيري من...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

فصل اول مقدمه و بيان مسئله ضرورت و اهميت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه‌ها فرضيه‌هاي ويژة تحقيق تعريف اصطلاحات تحقيق فصل دوم مقدمه تعريف يادگيري مشاركتي تاريخچه يادگيري مشاركتي ويژگي هاي يادگيري مشاركتي ديدگاه هاي انگيزشي ديدگاه وابستگي اجتماعي ديدگاه هاي شناختي ديدگاه هاي رشدي وظايف معلم در روش يادگيري از طريق مشاركتي شيوه هاي يادگيري مشاركتي سازماندهي يادگيري مشاركتي مزاياي يادگيري مشاركتي عوامل موثر بر عزت نفس چهار شرط عزت نفس محيط روش هاي تدريس و تأثي...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازدواج خویشاوندی

دانلود پایان نامه نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازدواج خویشاوندی

فصل اول بخش اول تعريف ازدواج خويشاوندي ازدواج فاميلي زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي بخش دوم يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي فصل دوم بخش اول رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي اختلالات كروموزومي اختلالات ژن منفرد بخش دوم: الف: بيماريهاي اتوزومال غالب ب: بيماريهاي توزومال مغلوب منظور از خويشاوندي چيست؟ ج: اختلالات متصل به ژن غالب د: اختلالات متصل به ژن مغلوب اختلالات چند عاملي بخش سوم ر...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آثار مهاجرت به تهران

دانلود پایان نامه بررسی آثار مهاجرت به تهران

مقدمه فصل اول 1- طرح تحقيق 1-1- بيان مسئله 1-2- اهميت موضوع تحقيق 1-3- هدف هاي تحقيق 1-3-1- اهداف كلي 1-3-2- اهداف تحقيقي 1-4- پرسش‌هاي اصلي تحقيق 1-5- پيش فرض ها و فرضيه‌هاي اصلي تحقيق 1-6- پيشينه تحقيق 1-6-1- سوابق پژوهشي 1-7- قلمرو تحقيق 1-7-1- قلمرو مكاني 1-7-2- قلمرو زماني 1-8- روش تحقيق 1-8-1- معرفي روش تحقيق 1-8-2- جامعه آماري 1-8-3- روش نمونه‌گيري 1-8-4- شيوه گردآوري اطلاعات 1-8-5- ابزار گردآوري اطلاعات 1-8-6- شيوه‌هاي تجزيه و...

ادامه مطلب