روانشناسی و اجتماعی

مقاله خشونت و نا امني شهري

مقاله خشونت و نا امني شهري

دانلود مقاله خشونت و نا امني شهري پيشگفتار : موضوع خشونت و ناامني شهري يکي از چالشهاي  جدي جوامع مي‌باشد که نظر بسياري از صاحبنظران را در فرآيند تحليل، تفسير و ريشه‌يابي آن به خود معطوف نموده است. مهمترين خصيصه عصر جديد و قرن بيست و يکم گسترش ارتباط و فزوني سرعت در انتقال انگاره‌هاي فرهنگي در جوامع مي‌باشد (چه مثبت و چه منفي). خشونت و ناامني شهري در مفهوم امروزين خود بيشتر زائيده صنعتي شدن جوامع و گسترش شهرها و تبلور کلان شهرها مي‌با...

ادامه مطلب

مقاله همسر آزاري

مقاله همسر آزاري

دانلود مقاله همسر آزاري همسرآزاري از آسيب هاي اجتماعي پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگي كانون خانواده مي شود. قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند. همسرآزاري معضلي است كه در قرون اخير بيش از هر زمان ديگري در جوامع مورد توجه و بررسي كارشناسان قرار گرفته و شايد بهترين دليل براي توجه به اين امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و...

ادامه مطلب

مقاله فقر و توسعه شهری

مقاله فقر و توسعه شهری

دانلود مقاله فقر و توسعه شهری فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌ مقدمه نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت ‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي‌ شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌ اگرچه‌ مردم‌ فقير را در هر يك‌ از بخشهاي‌ جامعه‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد ام...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مهاجرت حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

دانلود مقاله مهاجرت حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها چكيده مقاله مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي  هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد. مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلیمقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی

دانلود مقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلیمقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی

تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) فصل اول کلیات مقدمه بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکی ازمهمترين سطح آموزشی است که درحقيقت ارکان وبنيان آموزشهای کلاسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقيمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصی واجتماعی تقسيم می شود. آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بينی وبينش انسان به وسيله آن شکل ونشأت می گيرد هيچ ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان

دانلود مقاله بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان

بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان چكيده: تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان انجام گرفته است. در اين پژوهش افراد مورد مطالعه 60 نفر دانش‌آموز دختر مقطع راهنمايي (سوم راهنمايي) از مناطق 17 و 13 و 10 آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصيلي 84 انتخاب شده‌اند و اين پژوهش به شيوه تصادفي از ميان دانش‌آموزان مدارس عادي و استثنايي انتخاب شده‌اند. و ابزار و اندازه گيري در اين پژوهش شامل ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي

دانلود مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي

نشان دادن ارزش و اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌هاي آموزشي فهرست مطالب فصل اول پیش گفتار مقدمه بیان مسئله ضرورت واهمیت موضوع تعیین موضوع اهداف تحقیق سوالات مورد پژوهش فرضیه ها تعاریف عملیاتی واژه ها پیشینه تحقیق موانع ومحدودیت ها پیشگفتار: مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی و به تبع آن مدیریت مدرسه در بین سایر مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر معتقد باشیم تمام سازمان ها و موسسه های دولتی و غی...

ادامه مطلب