برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی وروشهای کاهش آن

دانلود پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی وروشهای کاهش آن

فهرست مطالب چكيده…………………………….. 1 مقدمه…………………………….. 2 فصل اول: شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها   3 (1-1) كليات………………………. 4 (1-2) اعوجاج هارمونيكي……………… 8 (1-3) اعوجاج ولتاژ و جريان………….. 10 (1-4) مقادير ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول: شناخت ترانسفورماتور 6 1-1 مقدمه 7 2-1 تعريف ترانسفورماتور 7 3-1 اصول اوليه 7 4-1 القاء متقابل 7 5-1 اصول کار ترانسفورماتور 9 6-1 مشخصات اسمي ترانسفورماتور 12 1-6-1 قدرت اسمي 12 2-6-1 ولتاژ اسمي اوليه 12 3-6-1 جريان اسمي 12 4-6-1 فرکانس اسمي 12 5-6-1 نسبت تبديل اسمي 13 7-1 تعيين تلفات در ترانسفورماتورها 13 1-7-1 تلفات آهني 13 2-7-1 تلفات فوکو در هسته 13 3-7-1 تلفات هيسترزيس 14 4-7-1 مقدار تلفات هيسترزيس 16...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

فهرست چكيده فصل اول – مقدمه 1-1- پيشگفتار 4 1-2- رئوس مطالب  7 1-3- تاريخچه  9 فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت 2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت 16 2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت  17 2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه  18 2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS)  23 2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه 27 فصل سوم: كنترل مقاوم 3-1-كنترل مقاوم  30 3-2- مسئله كنترل مقاوم 31 3-2-1- مدل سيستم 31 3-2-2- عدم ق...

ادامه مطلب