اقتصاد

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری

تخمین مدل و استنتاج آماری قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان چنين تلقي نمود كه هر سري زماني توسط يك فرآيند تصادفي توليد شده است. داده هاي مربوط به اين سري زماني در واقع يك مصداق از فرآيند تصادفي زير ساختي است. وجه تمايز بين (فرآيند تصادفي) و يك (مصداق) از آن، همانند تمايز بين جامعه و نمونه در داده هاي مقطعي است. درست همانطوري كه اطلاعات مربوط به نمونه را براي استنباطي در مورد جامعه آماري مورد استفاده قرار مي دهيم، در تحليل س...

ادامه مطلب

پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

ضرورت استاندارد و شرایط آن فهرست مقدمه 3 تاريخچه 3 استانداردهاي ملي 9 استاندارد اجباري 9 استاندارد تشويقي 9 علامت استاندارد ايران 10 علائم استاندارد 11 شبكه اطلاع رساني 12 اداره اوزان و مقياس ها 13 « استاداردهاي 9000ISO » 15 مزاياي بكارگيري استاندارد: 15 دامنه كاربردي: 16 « استاندارد 14000 ISO» 16 مزاياي بكارگيري استاندارد: 16 « استاندارد 18001 ohsAs » 17 مزاياي بكارگيري استاندارد: 18 « استاندارد 17025 ISO/IEC» 19 مزاياي به كارگيري ...

ادامه مطلب

مقاله معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

مقاله معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma مهندسین اغلب برای رسیدن به سطح بالایی از روند تولیدات و یا کیفیت Six sigma ، به بهینه سازی و ارزیابی فرآیندهایی می‌پردازند که دارای ویژگی های کیفی متعددی هستند. توابع فعلی کیفیت در عین اینکه می‌توانند در تحقق بخشیدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. یکی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است که توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترک میانگین و پراکندگی کیفیت...

ادامه مطلب

پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه ضريب بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است. ضريب نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل...

ادامه مطلب

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه 5 فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 8 مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان 9 گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 10 بند اول : مفاهيم 11 1- مفهوم حادثة ناشي از كار 11 2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسير 15 3-‌  مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 17 الف ـ قاعدة كلي: 20 ب ـ موارد استثناء: 25 2- حقوق ايران 30 الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد: 31 ج-1- مسو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه وخدمات بيمه

دانلود پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه وخدمات بيمه

پروژه فنون و فروش (تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي) فهرست مطالب فصل اول چكيده 1-تاريخچه بيمه 1 2- نوع شغل و توليد خدمات بيمه اي8 3- نوع توليدات و خدمات10 فصل دوم:استاندارد 1-نيروي كار و استانداردهاي نيروي كار 11 2- محيط كار و استانداردهاي محيط كار12 فصل سوم:بازاريابي 1- بازارهاي هدف13 2- رقبا و مصرف كنندگان نهايي16 3- نوع تبليغات كالا يا خدمات18 4- روابط بازار هدف با مؤلفه هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي20 فصل چهارم:فنون فزوشندگي و چيدم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب 1- مقدمه 3 2- ادبيات تحقيق‏ 6 3- روش تحقيق 8 4- بحث و بررسی 9 الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 9 – ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11 اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 11 نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 12 نيروى كار 14 سپرده‏هاى بانكى‏ 15 اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 16 نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 17 محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18 اندازه‏گيرى ستانده‏هاى...

ادامه مطلب