حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

مقدمه ………………………………………………………………………………….. 1 برنامه ريزي حسابرسي………………………………………………………………. 3 آموزش حرفه اي در مؤ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

فهرست -مقدمه -تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي -پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي -منطق حسابداري و ربط آن به مفهوم اجتماعي – انواع حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري  -خواص ماتريس حسابداري و تفكيك پنج حساب اصلي جامعه براساس واحدهاي مشخص آماري -حساب توليد به دو زير حساب -حساب نهادها -يادداشتها -منابع فارسي  1- مقدمه در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

فهرست مقدمه طرح مسئله هدف تحقيق اهميت موضوع فرضيه هاي تحقيق فرضيه اصلي فرضيه هاي فرعي پيشنهادات به مراجع ذيربط قانوني پيشنهاد به دانشگاهها و انجمن هاي علمي حرفه اي تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي تعريف حسابداري دولتي مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي تعريف اصول بنيادي حسابداري دولتي تعريف حساب مستقل تعريف بودجه تعريف ذيحساب، معاول ذيحساب و عامل ذيحساب  مقدمه: نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

فهرست مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده سفارش ها موضوع خلاصه شرايط تشخيص شرايط اندازه گيري سودهاي پاياني ،‌از طريق سود تعيين شده حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB فراهم شده اند شرايط آشكارسازي زمان مؤثر اندازه گيري تشخيص سود پاياني در بدهي ها و هزينه ها در بهره هاي پول صورت حساب هاي بنيادين مالي زمان موثر و انتقال اندازه گيري سودهاي پاياني غير از سلامتي تشخيص  يادداشت آشكار سازي ها تاريخ مؤثر و انتقال C  ×APPendi   كد گزاري دس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

فهرست عملكرد چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC تحليل فعاليتها جمع آوري هزينه ها هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي غيرپرسنلي رديابي هزينه ها تا فعاليت ها ارزيابي اقدامات انجام شده تحليل هزينه ها محركهاي اصلي هزينه محركهاي فرعي هزينه فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه نتايج تحقيق مدل پيشنهادي فعاليتي هزينه قدرداني  عملكرد هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

  فهرست اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمه‌اي پرداخته مي شود لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار لزوم معرفي مدير مالي يا حسابدار (مسئول عمليات حسابداري و مالي) به مجتمعها نگهداري اسناد و مدارك حسابداري بصورت مدون افتتاح حساب بانكي(جاري دريافت بيمه‌‌گري و جاري پرداخت بيمه‌گري) جاري دريافت بيمه گري جاري پرداخت  بيمه گري فروش غير نقد و نحوه وصول چكها و اقساط لزوم تسويه مانده حسابهاي فيمابي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

مقدمه انواع رويكردهاي هزينه يابي هزينه يابي چرخه عمر هزينه يابي زنجيره ارزش هزينه يابي ويژگي/كاركرد هزينه يابي محرك طراحي هزينه يابي عمليات هزينه يابي استاندارد هزينه يابي كيفيت هزينه هاي سفارش كار هزينه يابي مرحله اي هزينه يابي كايزن حسابداري مديريت و اهداف آن اهداف و وظايف اصلي حسابداري مديريت تاريخچه تكامل و تحول حسابداري مديريت سير تكامل فعاليتهاي حسابداري مديريت نقش حسابداري مديريت كمك به شناسايي فعاليتها به تفكيك داراي ارزش و فاقد ارزش...

ادامه مطلب