مهندسی نرم افزار

دانلود مقاله تکنیک های پراش (SAS)

دانلود مقاله تکنیک های پراش (SAS)

  فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول تكنيك هاي پراش با  زاويه كوچك(SAS) 1-1- تكنيك هاي پراكندگي زاويه كوچك (SAS) 2-1- پخش (ارسال) نوري: 3-1- ارسال نوترون زاويه كوچك( (SANS فصل دوم تئوري SAXS 2-2- تداخل بين ذره اي (Interparticle Interference) فصل سوم تجهیزات (SAXS) 1-3- تجهيزات آشکارسازي شمارنده اي 1-1-3- ديفرکتومتر چهار شکافي (Four –Slit diffractomter) 2-3- دوربينهاي شناسايي فتوگرافيکي 1-2-3- دوربين kratky 3-3- تجهیزات سیستم SAXS نصب شده در شر...

ادامه مطلب