کامپیوتروشبکه

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

فهرست مقدمه 2 2 – ترجمه پرس و جوهاي SQL به پرس و جوهاي رابطه‌اي: 5 1802- الگاريتم هاي انساني براي اجراي عملياتهاي پرس و جو: 6 1. 2. 18- مرتب كردن خارجي: 7 2. 2. 18- اجرا و پياده‌سازي عمليات SELECT : 9 متدهاي جستجو براي انتخاب ساده: 10 متدهاي جستجو براي  انتخاب پيچيده: 11 متدهاي براي اجراي اتصال ها: 15 اجراي اتصال بيروني: 29 تبديل درختان پرس و جو به طرح هاي اجراي پرس و جو: 44 مقدمه در اين تحقيق ما به تكنيك‌هاي بكار رفته توسط DMBS براي پردا...

ادامه مطلب