دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي

دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي

فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقيق مقدمه بيان مسئله ضرورت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه‌هاي پژوهش تعريف اصطلاحات و متغيرها تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله متغيرهاي تحقيق متغير مستقل متغير وابسته متغيرهاي كنترل تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل) تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول) تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول) تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم) تعريف عمليات...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

دانلود مقاله بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

فهرست مطالب چكيده قدرداني و تشكر مقدمه بيان مسئله گردآوري اطلاعات راههاي پيشنهادي براي حل مشكل مراحل اجراي راه حل ها نتيجه گيري فهرست منابع چكيده من مشاور دوره متوسطه هستم در دوران دبيرستان و پيش دانشگاهي اغلب نوجوانان روابط نزديكي با والدين و ساير افراد خانواده ندارند و معمولاً دخترها در اين سن بسيار احساساتي بوده و به سرعت عاشق مي شوند اين عشق ها در بسياري از موارد مشكلاتي را براي آنان بوجود مي آورد كه گاهي منجر به فرار از خانه يا خود...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

فهرست فصل اول 1 مقدمه 2 1-1- بيان مساله 3 1-2- ضرورت و اهميت تحقيق 8 1-3- اهداف تحقيق 12 1-4- فرضيه هاي پژوهش 13 1-5- متغيرهاي پژوهش 13 تعريف اصطلاحات 14 1-6- تعاريف نظري‌و عملياتي متغيرها 14 1-6-1- مهارتهاي مديريت بر استرس 14 تعريف عملياتي 15 1-6-2- سبك كنارآيي اجتنابي 16 تعريف عملياتي 16 1-6-3- سبك اسناد منفي 17 تعريف عملياتي 17 1-6-4- سلامت رواني 17 تعريف عملياتي 18 1-6-5- دانش آموز 18 1-6-6- پايه تحصيلي 18 1-6-7- جنسيت 18 خلاصه 1...

ادامه مطلب

مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

دانلود مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب اهداف یادگیری دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند: تسلسل واکنشهای تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. رفتارهای همراه با واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را شناسایی کند. فاکتورهای مستعد کننده و استرسورهای محرک وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را تجزیه کند. منابع و مکانیسم های Coping وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. تشخیص های پرس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

دانلود پروژه ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

فهرست مطالب فصل اول- كليات تحقيق مقدمه 1 بيان مساله 2 ضرورت و اهميت موضوع 3 اهداف پژوهش 4 سوال و فرضيات پژوهش 5 تعريف واژه هاي اساسي 6 فصل دوم- مباني نظري تحقيق مقدمه 9 تاريخچه استرس 10 استرس 13 ماهيت فشار رواني 15 نظريه هاي استرس 16 استرس بعنوان پاسخي دروني 16 عوامل محيطي استرس 18 استرس بعنوان كنش متقابل 18 مدل خبرپردازي 20 مقابله بعنوان پاسخي دروني 21 مقابله متكي بر منابع محيط 22 مقابله از راه كنش متقابل 22 فيزيولوژي فشار رواني 23...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال

فهرست مطالب فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال) 1-1 بيان مسئله 1 2-1 كاربردهاي عمومي 1 3-1 تعريف مفاهيم 3 فصل دوم (مباحث نظري) 1-2 مقدمه 6 2-2 مدل پردازش واژگاني 11 3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان 13 – سطح بازشناسي 13 – پردازش معنايي 14 – برونداد واژگان 14 4-2 آسيب‌ها 15 – سطح بازشناسي 15 – درونداد واژگاني 18 – پردازش معنايي 19 – برونداد واژگاني 22 5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني 24 ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

فهرست مقدمه مترجم 1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري 2 تكواژهاي اوليه ديگر 5 افعال معين 5 پسوندهاي صفت و اسم 6 يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان 7 تحول شكل جمله 10 عناصر جمله 11 تحول عبارت اسمي 11 تحول عبارت فعلي 13 زمان و ارجاع 19 انواع جمله 23 شكل جمله خبري 24 شكل جمله پرسشي 29 شكل جمله امري 35 شكل جمله منفي 36 درونه‌گيري و ربط 41 درونه‌گيري عبارتي 43 درونه‌گيري مصدري 44 درونه گيري اسم فعل 45 درونه‌گيري بند وابسته 46 ربط بندي 51...

ادامه مطلب