اطلاعیه سایت

دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

فصل اول 1-1) مقدمه……………………… 1-2) طرح مسئله …………………. 1-3) هدف تحقيق …………………. 1-4) اهميت موضوع ……………….. 1-5) فرضيه هاي تحقيق ……………. 1-6) پيشينه تحقيق ………………. 1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي …. فصل دوم 2-1) كاربرد حسا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

فهرست مقدمه مفاهيم و روش هاي آماري  مشاهده نمونه اي مني تار يا نمونه‌گيري به طريق مني تاري (Monetar)  مشاهده نمونه‌اي به طريق تحليل دنباله‌اي مقدمه: افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است. مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلي است كه از طرف محققين امور مالي (حسابدارها و حسا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

مقدمه ………………………………………………………………………………….. 1 برنامه ريزي حسابرسي………………………………………………………………. 3 آموزش حرفه اي در مؤ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

فهرست -مقدمه -تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي -پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي -منطق حسابداري و ربط آن به مفهوم اجتماعي – انواع حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري  -خواص ماتريس حسابداري و تفكيك پنج حساب اصلي جامعه براساس واحدهاي مشخص آماري -حساب توليد به دو زير حساب -حساب نهادها -يادداشتها -منابع فارسي  1- مقدمه در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

فهرست مقدمه طرح مسئله هدف تحقيق اهميت موضوع فرضيه هاي تحقيق فرضيه اصلي فرضيه هاي فرعي پيشنهادات به مراجع ذيربط قانوني پيشنهاد به دانشگاهها و انجمن هاي علمي حرفه اي تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي تعريف حسابداري دولتي مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي تعريف اصول بنيادي حسابداري دولتي تعريف حساب مستقل تعريف بودجه تعريف ذيحساب، معاول ذيحساب و عامل ذيحساب  مقدمه: نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

فهرست مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده سفارش ها موضوع خلاصه شرايط تشخيص شرايط اندازه گيري سودهاي پاياني ،‌از طريق سود تعيين شده حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB فراهم شده اند شرايط آشكارسازي زمان مؤثر اندازه گيري تشخيص سود پاياني در بدهي ها و هزينه ها در بهره هاي پول صورت حساب هاي بنيادين مالي زمان موثر و انتقال اندازه گيري سودهاي پاياني غير از سلامتي تشخيص  يادداشت آشكار سازي ها تاريخ مؤثر و انتقال C  ×APPendi   كد گزاري دس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

فهرست عملكرد چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC تحليل فعاليتها جمع آوري هزينه ها هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي غيرپرسنلي رديابي هزينه ها تا فعاليت ها ارزيابي اقدامات انجام شده تحليل هزينه ها محركهاي اصلي هزينه محركهاي فرعي هزينه فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه نتايج تحقيق مدل پيشنهادي فعاليتي هزينه قدرداني  عملكرد هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورا...

ادامه مطلب