خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست
مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

 مقدمه:

امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد.

خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

فهرست مطالب:                                                        

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

۱-۱-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران۱۳

۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست ۱۵

۳-۱- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ۱۵

۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی ۱۶

۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان۲۲

۶-۱- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ۲۲

۱-۶-۱-  ساختارهای حمایتی و هدایتی۲۲

۱-۱-۶-۱- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ۲۳

۲-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی۲۳

۳-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن………..۲۴

۲-۶-۱-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی ۲۵

۳-۶-۱- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ۲۵

۱-۳-۶-۱-  ارزیابی اثرات توسعه ۲۷

۲-۳-۶-۱-  سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۸

۳-۳-۶-۱-  بهره وری سبز ۲۹

۴-۳-۶-۱- تولید پاکتر ۲۹

۵-۳-۶-۱-  بازیافت مواد ۳۰

۶-۳-۶-۱-  ممیزی محیط زیست ۳۰

۴-۶-۱-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ۳۰

۱-۴- ۶-۱- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ۳۱

.۲-۴-۶-۱- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن ۳۲

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ۳۳

۱-۲- نادیده گرفتن مشکل ۳۴

۲-۲- رقیق کردن۳۴

۳-۲- کنترل آلودگی در انتهای خط ۳۴

۴-۲- پیشگیری از آلودگی ۳۸

۵-۲- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر ۳۹

۶-۲- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر ۴۰

۱-۶-۲-تنوع و گستردگی ۴۰

۲-۶-۲- حفاظت محیط زیست ۴۱

۳-۶-۲- سادگی ۴۱

۴-۶-۲- خلاقیت و نوآوری ۴۲

۵-۶-۲- مقبولیت ۴۲

۶-۶-۲- بازدهی اقتصادی ۴۳

۷-۲- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر ۴۴

۸-۲- تولید پاکتر و توسعه پایدار ۴۷

۹-۲- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر ۴۸

۱۰-۲- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر ۴۹

۱۱-۲- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر ۵۰

۱-۱۱-۲- موانع ناشی از فقدان درک صحیح ۵۰

۲-۱۱-۲- موانع ساختاری ۵۰

۳-۱۱-۲- موانع مربوط به کمبو الاعات ۵۰

۴-۱۱-۲- موانع فنی ۵۰

۵-۱۱-۲- موانع اقتصادی ۵۰

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست ۵۱

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ۵۲

هدف۵۳

وظایف اساسی سازمان ۵۵

تشکیلات سازمان ۵۵

۱-۳- دفاتر مستقل۵۵

۱-۱-۳- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست ۵۵

۲-۱-۳- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل۵۵

۳-۱-۳- اداره کل نظارت و بررسی ۵۶

۴-۱-۳-حراست ۵۶

۵-۱-۳- ادارات کل استان ها۵۶

۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی ۵۶

۳-۳- دفتر آموزش زیست محیطی ۵۶

۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ۵۷

۵-۳- دفتر مشارکت های مردمی ۵۷

۶-۳- معاونت محیط زیست انسانی۵۷

۱-۶-۳- دفتر ارزیابی زیست محیطی ۵۹

۲-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی هوا ۵۹

.۳-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک ۵۹

۴-۶-۳- دفتر امور آزمایشگاه ها ۵۹

۷-۳- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ۵۹

۱-۷-۳- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق ۶۱

۲-۷-۳- دفتر امور حیات وحش و آبزیان۶۲

۳-۷-۳- دفتر موزه تاریخ طبیعی ۶۴

۴-۷-۳- دفتر محیط زیست دریایی ۶۴

۵-۷-۳-معاونت پشتیبانی و امور مجلس۶۴

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر ۶۶

۱-۴- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی ۶۷

..۱-۱-۴- کسب توافق مدیریت واحد ۶۷

۲-۱-۴- تشکیل تیم پروژه ۶۸

مقاله بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

۳-۱-۴- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی ۶۹

۴-۱-۴- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر ۶۹

۲-۴- فاز دوم – پیش ارزیابی ۶۹

۱-۲-۴- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی ۷۰

۲-۲-۴- بازرسی عینی و دقیق ۷۱

۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمرکز ۷۲

۳-۴- فاز سوم – ارزیابی۷۲

۱-۳-۴- جمع آوری اطلاعات کمی ۷۳

۲-۳-۴- موازنه مواد۷۴

۳-۳-۴- شناسایی گزینه های تولید پاکتر ۷۴

۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازی گزینه ها ۷۵

۴-۴- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی ۷۶

۱-۴-۴- امکان سنجی اولیه ۷۶

۲-۴-۴- امکان سنجی فنی ۷۷

۳-۴-۴- امکان سنجی اقتصادی ۷۸

۴-۴—۴- امکان سنجی زیست محیطی ۷۸

۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزیابی ۸۰

۶-۴-۴- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ۸۰

۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ۸۰

۱-۵-۴-آماده سازی یک برنامه اجرایی۸۰

۲-۵-۴- اجرای گزینه های منتخب ۸۰

.فهرست منابع ۸۱

فهرست منابع مورد استفاده :

پرکینز ، هنری . (۱۳۷۶) . ” آلودگی هوا ” . انتشارات دانشگاه تهران .

چاپ و نشر ایران . (۱۳۷۴) . ” جغرافیای استان تهران ” .

شرکت کنترل کیفیت هوا . (۱۳۷۶ ) . ” طرح کاهش آلودگی هوای تهران ” .

شرکت مطالعات حمل و نقل . (۱۳۷۸) . ” سرب از ۰ تا ۱۳ ” . شماره ۱۵۳ .

شهرداری تهران . (۱۳۷۳ ) . ” آلودگی هوا و صدا ” . جلد سوم .

کارکن ، محمدرضا . (۱۳۷۸ ) . ” آلوده سازی محیط موازین پیشگیری حقوقی ” . صنعت حمل و نقل . شماره ۱۲۹ .

محرم نژاد ، ناصر . (۱۳۶۳) . مقدمه ای بر آلودگی هوا ” . نشر گلگشت .

مهرابیان ، سهراب . ( ۱۳۷۳ ). ” عقاید تازه پیرامون لایه اوزون ” . صنعت حمل و نقل . شماره ۱۷۰ .

وزارت نیرو و معاونت انرژی . (۱۳۷۶ ) . ” انرژی و محیط زیست ” .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۱

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است