خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » پژوهش اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تمایل به فرار دختران
پژوهش اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تمایل به فرار دختران

پژوهش اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تمایل به فرار دختران

بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی و حل مساله در تمایل به فرار دختران نوجوان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی و حل مساله در تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار می‌باشد.

نمونه اولیه شامل ۷۶۰ دانش آموز دبیرستانی که بوسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مناطق ۲و۴و۱۲ و ۱۵ و ۱۶ انتخاب و پرسشنامه تمایل به فرار مورد ارزیابی قرارگرفته اند. از بین این تعداد ۹۲ نفر از افرادی که دقیقا بالای برش ( یا انحراف استاندارد زیاد بودند) انتخاب و در گروههای کنترل و آزمایش بصورت تصادفی قرارداده شدند.

سپس گروههای حل مساله و گروههای تنش‌زدایی بطور میانگین ۱۰ جلسه تحت آموزش قرارگرفتند، بعد از اجرای آموزشها پس تست روی هر سه گروه تنش‌زدایی و حل مساله و کنترل اجرا شد.

در پژوهش حاضر ۴ فرضیه به شرح زیر بررسی شد:‌

آموزش تنش‌زدایی تدریجی منجر به کاهش تمایل به فرار در دختران در معرض فرار می‌شود.

آموزش مهارت حل مساله منجر به کاهش تمایل به فرار در دختران در معرض فرار می‌شود.

آموزش تنش‌زدایی تدریجی منجر به افزایش مهارتهای مقابله مساله محور در دختران در معرض فرار می‌شود.

آموزش مهارتهای حل مساله منجر به افزایش مهارتهای مقابله ای در دختران در معرض فرار می‌شود.

برای تحلیل اطلاعات از آزمون t استفاده شد و تحلیل نتایج نشانگر رد فرضیه‌های۱و۲و۳و۴ می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

طرح مساله

اهمیت موضوع

فرضیه های تحقیق

تعریف متغیرها و اصطلاحهای پژوهش

فصل دوم

۱- تعریف فرار

۲- انواع فرار

۳- ویژگی دختران فراری

۴- دیدگاههای نظری در زمینه علل فرار:

۵- فرار از دیدگاه روان شناسان

۶- فرار از دیدگاه روانکاوان

۷- فرار از رویکرد اجتماعی

۸- پیامدهای فرار

۹- پیشینه کاربردی پژوهش (خارج و داخل کشور)

فرار از دیدگاه اریکسون

فرار از رویکرد اجتماعی

نظریه ادوارد ساترلند

پیامدهای فرار

پیشینه کاربردی پژوهش

یافته های داخل کشور

۱۰- نوجوانی

۱۱- نظریه های مربوط به نوجوانی (دوران نوجوانی)‌

۱۲- مهارتهای مقابله ای و پیشینه کاربردی پژوهش

آموزش تدابیر مقابله ای

پژوهشهای انجام شده در زمینه راهبرد مقابله ای

۱۳- حل مساله

۱۴- انواع مساله

۱۵- سیستمهای تولید

۱۶- نقش لوپ فرونتال در حل مساله

۱۷- رویکردهای نظری به حل مساله

۱۸- الگوی حل مساله

۱۹- پژوهشهای انجام شده در زمینه حل مساله (داخلی و خارجی)

۲۰- آرمیدگی

۲۱- آموزش تنش‌زدایی تدریجی

۲۲- آموزش پسخوراند زیستی

۲۳- آموزش تصویرسازی ذهنی

۲۴- تاریخچه منطق کاربرد

روش آموزش خود زاد

مراقبه متعالی

خواب مصنوعی

آموزش تنش‌زدایی تدریجی

تاریخچه

۲۵- شیوه های تنش‌زدایی تدریجی عضلانی

۲۶- شیوه های ۱۶ گروهی

۲۷- ترتیب آموزش انقباض تنش‌زدایی برای ۷ گروه عضلات

۲۸- ترتیب انقباض تنش‌زدایی برای ۴ گروه عضلانی

۲۹- تنش‌زدایی از طریق یادآوری

۳۰- تنش‌زدایی از طریق شمارش

استفاده از نوار کاست

۳۱- پژوهشهای انجام شده در زمینه آرمیدگی و تنش‌زدایی (داخلی و خارجی)‌

فصل سوم

روش تحقیق

طرح تحقیق

جامعه آماری و نمونه آماری

نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات (ابزار اندازه گیری)‌

۱-پرسشنامه تمایل به فرار: (محقق ساخته)

پرسشنامه روش مقابله

روش اجرا

روش آموزش حل مساله

روش آموزش تنش‌زدایی تدریجی عضلانی (pRT)

روشهای تجزیه و تحلیل

فصل چهارم

فصل چهارم: فهرست جداول

جدول ۴-۱ (توزیع گروه نمونه بر حسب سن)

جدول ۴-۲ (توزیع گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات)

جدول شماره ۴-۳ (توزیع گروه نمونه برحسب وضعیت تحصیلی)

جدول ۴-۴(توصیفی رشته تحصیلی دختران)

جدول ۴-۵ (توصیفی ترتیب تولد دختران)‌

جدول ۴-۶ (توصیفی منطقه محل سکونت گروه نمونه)

جدول ۴-۷ (جدول توصیفی وضعیت سلامتی گروه نمونه)

جدول ۴-۸ (جدول توصیفی نوع بیماری افراد بیمارگونه گروه نمونه)

جدول ۴-۹ (جدول توصیفی درمانهای بکارگرفته شده در دختران بیمار)

جدول ۴-۱۰ (جدول توزیع گروه نمونه برحسب بعد خانوار

جدول ۴-۱۱ (جدول سن پدر )

جدول ۴-۱۲ (جدول توصیفی سن مادر )

جدول ۴-۱۳ (جدول توصیفی تحصیلات پدر)‌

جدول ۴-۱۴ (جدول توصیفی تحصیلات مادر)‌

جدول ۴-۱۵ (جدول توصیفی شغل پدر )

جدول ۴-۱۶ (جدول توصیفی شغل مادر)‌

جدول ۴-۱۷ (توزیع گروه نمونه برحسب میزان درآمد پدر)

جدول ۴-۱۸ (توزیع گروه نمونه برحسب زندگی مشترک یا جدایی والدین)

جدول ۴-۱۹ (توزیع گروه نمونه برحسب علت جدایی والدین)‌

جدول ۴-۲۰ (توزیع گروه نمونه برحسب سرپرست)

جدول ۴-۲۱ (توزیع گروه نمونه برحسب رفتار پدر یا ناپدری )

جدول ۴-۲۲ (توزیع گروه نمونه برحسب رفتار مادر یا نامادری)‌

جدول ۴-۲۳ (توزیع گروه نمونه برحسب مورد آزارقرارگرفتن)‌

جدول ۴-۲۴ (توزیع گروه نمونه برحسب شخص آزاردهنده)‌

جدول ۴-۲۵ (گروه نمونه برحسب نحوه آزار و اذیت)

جدول ۴-۲۶ (توزیع گروه نمونه برحسب پایبندی خانواده به اعتقادات مذهبی)

جدول ۴-۲۷ (میزان پایبندی به باورهای مذهبی در میان دختران در معرض فرار)

جدول ۴-۲۸ (میزان رفتارهای خودآسیبی در گروه نمونه)

جدول ۴-۲۹ (توزیع گروه نمونه برحسب ترک منزل بدون اطلاع خانواده)

جدول ۴-۳۰ (توزیع سابقه مورد استفاده جنسی واقع شدن درگروه نمونه)

جدول ۴-۳۱ (توزیع گروه نمونه برحسب سابقه دستگیری و محکومیت در خانواده )

جدول شماره ۴-۳۲ (شاخصهای حاصل از آزمون شیوه مقابله در گروههای آزمایش و گواه)

دول ۴-۳۳ (نتایج آزمون t در مورد تفاوت پیش تست و پس تست در گروه آموزش تنش‌زدایی و کنترل)

جدول ۴-۳۴ (نتایج آزمون t د رمورد تفاوت پیش تست و پس تست گروه حل مساله و کنترل )‌

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

خلاصه

منابع فارسی (پایان نامه )

فهرست کتب

منابع انگلیسی

پرسشنامه محقق ساخته تمایل به فرار

مقدمه

در سالهای اخیر فرار نوجوانان از منزل بویژه دختران رو به افزایش است اگرچه این پدیده در نگاه اول یک اقدام فردی است. اما نتایج و پیامدهای مرتبط با آن منجر به یک آسیب اجتماعی می‌گردد.

پژوهشی که در سال ۸۳ انجام شده اعلام می‌کند که آمار فرار دختران طی چند سال گذشته افزایش چشمگیری یافته تا جایی که در سال ۱۳۸۰ صد و بیست و دو نفر اقدام به فرار کرده (آمار ثبت شده توسط بهزیستی و نیروی انتظامی[۱]) اما این تعداد در سال ۸۳ به ۳۰۰ نفر رسیده است. که این مساله لزوم بازنگری در قوانین حمایتی از این دختران را ضروری می‌سازد. چنین سطح آماری البته در سطح جهانی نیز مشاهده شده و براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از یک میلیون نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله از خانه متواری می‌شوند. (فتحی ۸۳)

منابع فارسی

معظمی گودرزی، بهمن، ۱۳۸۰ بررسی تاثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارتهای حل مساله بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجهه دختران فراری (دانشگاه تربیت مدرس).

شریفی، زهره، ۱۳۸۰ بررسی علل اجتماعی فرار مجدد در دختران از منزل با تاکید بر نقش خانواده (دانشگاه شاهد).

امین رنجبر، مهناز، ۱۳۸۰ تاثیر بازی شطرنج بر مهارتهای حل مساله

امیرحسینی، معصومه، ۱۳۷۹ بررسی ویژگیهای نوجوانان فراری (دانشگاه الزهرا (س))

سعیدی، محمد، ۱۳۷۲ بررسی علل فرار نوجوانان ازخانه

جان بزرگی، مسعود، ۱۳۷۱، بررسی اثرات آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر عوامل اضطرابی و شخصیت (دانشگاه تربیت مدرس)‌

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : ۱۴۸+ پرسشنامه

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است