زمین شناسی و معدن

دانلود پژوهش كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

دانلود پژوهش كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت فهرست مطالب 1-1- مقدمه 4 1-2- ضرورت استفاده از سنجش از دور در مطالعات اکتشافي 6 1-3- تلفيق سنجش از دور و GIS 7 الف. مدلسازي جهان واقعي 8 ب. مديريت همزمان دادههاي توصيفي و مكاني 8 ج. توانايي تلفيق دادههاي توصيفي و مکاني 8 د. تحليل و آناليز دادهها 8 1-4- اهميت و اهداف طرح 9 1-5- موقعيت جغرافيايي و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه 9 1-6- پيشينه موضوع 12 الف- مطالعات خارجي ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

دانلود پژوهش ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی بامعدن مقدمه 2 1-1- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا 3 1-2- تاریخچه مطالعات 3 1-3-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس 6 1-3-1- گسل نایبند 6 1-3-2-ناحیة زغالی مزینو 6 1-3-3- ناحیة‌زغالی نایبند 6 1-3-4- ناحیة زغالی پروده 6 1-3-5- ساختمان زمین شناسی 7 1-3-6- وسعت منطقه 7 1-3-7- ضخامت لایه های زغالی 9 1-3-8- ذخیره 9 1-4- عملیات اکتشافی 9 1-4-1- نقشه برداری 9 1-4-2- عملیات حفاری 11 1...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

دانلود پژوهش نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر فهرست مطالب چكيده 3 مقدمه 4 فصل اول 5 طرح تحقيق 5 بيان موضوع و تشريح آن 6 اهميت و ضرورت مطالعه 7 پيشينه تحقيق 8 طرح مسئله 9 فرضيه ها 10 اهداف تحقيق 11 محدوديت ها و امكانات تحقيق 12 متدولوژي تحقيق 13 فصل دوم 14 بررسي شرايط جغرافيايي شهرستان 14 الف: شرايط طبيعي 15 نتيجه گيري 19 ب: شرايط انساني 20 جمعيت شهرستان بافق و سير تحول آن 23 فصل سوم 30 مرور اجمالي در جهت آشنايي با شركت سنگ آهن شهرستان بافق 3...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

دانلود پژوهش مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي فهرست مطالب مقدمه: 5 اساس و مبناي تحليل : 6 انواع مقاطع مورد بررسي : 7 نحوة جمع آوري اطلاعات مربوطه : 7 نحوة ارائه تحليل : 7 2-1 روشهاي مورد استفاده جهت طبق بندي توده هاي سنگ 8 2-1-1 روش بينيا و سكي BIENIAWDKI 8 2-1-2 روش بارتن BARTON 12 2-2 طبقه بندي مهندسي توده سنگ و مشخصات هندسي درزه‌ها 19 2-2-1 در محدوده كيلومتر 550+4 در سنگ آهك دولوميتي كامبرين 20 2-2-2 در محدوده كيلو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

دانلود پژوهش نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت  يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي فهرست مطالب مقدمه : 3 فصل اول : 5 تكنولوژي سنجش از دور و كاربرد آن در هيدروژئولوژي 5 1-1- جايگاه سنجش از دور 6 1-2- تعريف سنجش دور 7 1-3- مباني راديومتري سنجش از دور 8 1-3-2 – انرژي الکترومغناطيسي 9 1-3-3- طيف الکترومغناطيسي 9 1-3-4- محدوده اپتيکي 10 1-4- سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيائي GIS 11 1-5- طريقه جمع آوري و ثبت اطلاعات جغرافيايي 12 1-...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

دانلود پژوهش موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف فهرست مطالب مقدمه 3 فصل اول: 5 كاني هاي مغناطيسي وخواص مغناطيسي زمين 5 1-1) مغناطیس زمین 5 1-2) عناصر مغناطیس زمین و خواص مشخصه ان ها 6 1-3) خواص مغناطیسی اجسام و کانی ها 9 1-3-1) کانی های  دیا مغناطیس 9 1-3-2) کانی های پارامغناطیس 10 1-3-3) کانی های فرومغناطیس 11 1-3-4)خودپذیری مغناطیسی 12 1-4) خواص مغناطیسی سنگ ها 12 فصل دوم: 15 روش هاي تعبير و تفسير مغناطيسي وگراني 15 2-1)تفسیر نقشه های...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش معادن زغالسنگ طبس

دانلود پژوهش معادن زغالسنگ طبس

معادن زغالسنگ طبس فهرست مطالب فصل اول : آشنائي با شهرستان طبس 5 تاريخچه مطالعات درباره زغالخيزي طبس 7 اطلاعات كلي در مورد ناحيه پروده : 8 موقعيت جغرافيائي : 8 شرايط آب و هوائي : 9 راههاي ارتباطي به معدن پروده : 10 عمليات اكتشاقي : 11 كيفيت كارحفاري : 13 حجم عمليات مربوط به حفر ترانشه بر روي لايه هاي زغالي 18 حجم عمليات مربوط به حفر ترانشه جهت تعقيب گسل و لايه 19 حجم عمليات مربوط به حفر اكلون بر روي لايه هاي زغالي 20 حجم عمليات مربوط به حفر ...

ادامه مطلب