حقوقی و قضائی

دانلود پروژه ادله اثبات دعوي

دانلود پروژه ادله اثبات دعوي

  ادله اثبات دعوي فهرست مطالب مقدمه فصل اول – كليات مبحث اول تعريف گفتار اول دليل گفتار دوم اثبات بند اول اثبات جرم از طريق خاص بنددوم دلايل فاقد ارزش اثباتي مبحث دوم ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب مبحث سوم تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم مبحث چهارم تامين دليل گفتار اول تامين دليل براي جرم واقع شده گفتار دوم تامين دليل براي جرم احتمالي گفتار سوم پرونده تامين دلايل در اثبات جرم فصل دوم- ادله ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ادله اثبات جرم

دانلود پروژه ادله اثبات جرم

ادله اثبات جرم فهرست مطالب * مقدمه: * فصل اول – كليات * مبحث اول: تعريف… 4 * گفتار اول: دليل.. 4 * گفتار دوم: اثبات… 5 * بند اول: اثبات جرم از طريق خاص…. 7 * بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي.. 7 * مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب   8 * مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10 * مبحث چهارم: تامين دليل.. 11 * گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 12 * گفتار دوم: تا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي حقوق زوجه بر زوج

دانلود پروژه بررسي حقوق زوجه بر زوج

بررسي حقوق زوجه بر زوج فهرست مطالب * چكيده * 1مقدمه * كليات * 1تعريف و تبين موضوع * 2ضروت و اهميت موضوع * 3فوائد و اهداف تحقيق * 4پيشينه موضوع * 5 سوال هاي تحقيق * 6روش تحقيق * 7ساختار تحقيق * 8كليد واژه ها * 9مشكلات وموانع * فصل اولازدواج * 1ازدواج * 2انواع عقد ازدواج * 3اهداف ازدواج * 4معيارهاي انتخاب همسر * فصل دوم –  مهر * 1فلسفه مهر * 2انواع مهر * عنوان * 3نوع مهر * 4مقدار مهر * 5زمان و پرداخت مهر * 6حق امتناع يا حبس * 7سقوط ح...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

بررسی مبانی جرم اختلاس فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول تعاريف و كليات * مبحث يكم تعريف جرم اختلاس * گفتار اول معناي لغوي جرم اختلاس * گفتار دوم تعريف فقهي جرم اختلاس * گفتار سوم تعريف حقوقي جرم اختلاس * گفتار چهارم مقايسه كوتاهي بين جرم اختلاس در فقه وحقوق * مبحث دوم بررسي تاريخي جرم اختلاس و تاريخچه جرم انگاري اختلاس در حقوق كيفري ايران * اختلاس در قوانين كيفري ايران * الف) جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي * ماده 169 قانون مجاز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي جرم كلاهبرداري

دانلود مقاله بررسي جرم كلاهبرداري

بررسي جرم كلاهبرداري فهرست مطالب * موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومي جزايي * چكيده * مقدمه * علائم اختصاري * – مبحث اول  كليات * 1- مقدمه * 2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري * 3- تعريف جرم كلاهبرداري * – مبحث دوم  عناصر متشكله جرم كلاهبرداري * گفتار اول  عنصر قانوني * گفتار دوم  عنصر مادي * الف – رفتار مادي فيزيكي * ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري * 1- متقلبانه بودن وسايل مور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن

دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن

فهرست مطالب فصل اول مقدمه زيربناي نظري تحقيق تعارض و ماهيت آن ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ديدگاه سنتي ديدگاه كثرت گرا ديدگاه تعامل گرا تعارض و اثرات اصلي تعارض تعارض و جنبه هاي منفي آن تعارض و جنبه هاي مثبت آن انواع تعارض تعارض درون فردي تعارض بين فردي تعارض بين گروهي تعارض بين سازماني علل ايجاد تعارض در سازمان ها تعارض و تغيير تعاض در اثربخشي سازمان راهبردهاي پيشگيري از تعارض راهكارهاي رفع تعارض سبك هاي مديريت تعارض راهبردهاي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء

دانلود پروژه عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء

فهرست مطالب 1- پیشگفتار1 2- مقدمه2   3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4 مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5  ب- مفهوم کلی مسئولیت    6  ج- مسئولیت در قرآن کریم 7  د- مسئوليت اخلاقي9  هـ- مسئوليت اجتماعي10 جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10  الف- جنبه فردی مسئولیت10  ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12 4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری15  مفاهیم مسئولیت کیفری   16  مسئولیت واقعی و انتزاعی   17  مقایسه مسئولیت با تکلیف19  تفاوت می...

ادامه مطلب