حقوقی و قضائی

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

چكيده مقدمه متن نتيجه و پيشنهادات منابع و مآخذ مقدمه: دهه 1990 با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (1991  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

فهرست چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران تعريف معاهده – توافق بين المللي معاهده بين المللي آزادي در كتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي انواع معاهدات در حقوق ايران معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي) تفاهم نامه ه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی

دانلود مقاله بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی

فهرست  مقدمه 2- جهان بيني در ايران باستان 3- ويژگيهاي شاه آرماني الف. قدرت موثر يا زور ب. آئين يا قرارداد اجتماعي پ- فرّه ايزدي يا شوكت 4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي الف. فلسفه سياسي ب. سياستنامه پ. حكمت اشراق 5- نتيجه‌گيري و جمعبندي 6- فهرست منابع مقدمه انديشه ايرانيان باستان را مانند انديشة ديگر مردمان دنياي قديم، مي توان از اسطوره‌هاي حماسه‌ها، كتابها و باورهاي ديني و نيز سنگ نبشته‌هاي آنان دريافت. انسانهاي دنياي كهن، اندي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

مقدمه 1 فصل اول – بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4 1-1- تعريف مست و مستي 5 1-2- صفات مستي 6 1-3- عوارض مستي 7 1-4- اسباب مستي 8 1-4-1- الكل 8 1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11 1-4-1-2- اندازه مي براي مستي 12 1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14 1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم 15 1-4-2- مواد مخدر 16 1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22 1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم 24 1-5- نواع مستي  25 1-5-1- ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جرم سیاسی

دانلود مقاله جرم سیاسی

پيشگفتار  مقدمه فصل اول :‌كليات بخش اول : تعريف جرم شناسي گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟ بخش دوم : علت جرم خلاصه فصل اول فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي بخش  نخست: پيشينه تاريخي جرم  بخش دوم : تعريف جرم سياسي گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

فهرست فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران     1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) – معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) – عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C)  – طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 1) قراردادهاي اكتشاف نفت 2) قراردادهاي امور س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

  فهرست فصل اول :‌كليات مقدمه بخش اول : پيش درآمد بخش دوم: واژه شناسي لوث الف – معناي لغوي لوث ب – معناي اصطلاحي بخش سوم: مشروعيت لوث مبحث اول: احاديث مبحث دوم: توجيهات عقلاني مبحث سوم: نظر فقها گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث مبحث چهارم: تعارض ادله بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث...

ادامه مطلب