حقوقی و قضائی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

فهرست مطالب فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران 1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) – معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) – عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C) – طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 1) قراردادهاي اكتشاف نفت 2) قراردادها...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود مقاله رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

چكيده مقدمه سوال اصلي سوال فرعي فرضيات روش تحقيق مفاهيم و اصطلاحات علل انتخاب موضوع چهارچوب تئوريك تعريف قوم و ملت تفاوت ملت و قوم قومتها و دولتها شكافهاي اجتماعي و قوميت عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي نظريات مربوط به بسيج قوي نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي قومت ها در ايران قوم ترك يا آذري قوم كرد قوم بلوچ قوم عرب قوم تركمن قوم لر قوميت ها و تهديد امنيت ايران فرآيند شكل گيري تهديد رابطه امنيت و تهديد امنيت و امنيت ملي قوميت ه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

چكيده مقدمه متن نتيجه و پيشنهادات منابع و مآخذ مقدمه: دهه 1990 با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (1991  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

فهرست چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران تعريف معاهده – توافق بين المللي معاهده بين المللي آزادي در كتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي انواع معاهدات در حقوق ايران معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي) تفاهم نامه ه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی

دانلود مقاله بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی

فهرست  مقدمه 2- جهان بيني در ايران باستان 3- ويژگيهاي شاه آرماني الف. قدرت موثر يا زور ب. آئين يا قرارداد اجتماعي پ- فرّه ايزدي يا شوكت 4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي الف. فلسفه سياسي ب. سياستنامه پ. حكمت اشراق 5- نتيجه‌گيري و جمعبندي 6- فهرست منابع مقدمه انديشه ايرانيان باستان را مانند انديشة ديگر مردمان دنياي قديم، مي توان از اسطوره‌هاي حماسه‌ها، كتابها و باورهاي ديني و نيز سنگ نبشته‌هاي آنان دريافت. انسانهاي دنياي كهن، اندي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

مقدمه 1 فصل اول – بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4 1-1- تعريف مست و مستي 5 1-2- صفات مستي 6 1-3- عوارض مستي 7 1-4- اسباب مستي 8 1-4-1- الكل 8 1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11 1-4-1-2- اندازه مي براي مستي 12 1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14 1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم 15 1-4-2- مواد مخدر 16 1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22 1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم 24 1-5- نواع مستي  25 1-5-1- ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جرم سیاسی

دانلود مقاله جرم سیاسی

پيشگفتار  مقدمه فصل اول :‌كليات بخش اول : تعريف جرم شناسي گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟ بخش دوم : علت جرم خلاصه فصل اول فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي بخش  نخست: پيشينه تاريخي جرم  بخش دوم : تعريف جرم سياسي گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر ...

ادامه مطلب